ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس وحدانی، مهدی دهقان بنادکی، کامران رضایزدی، فرحناز خلیقی سیکارودی، (1395). ارزیابی تاثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش های مختلف پروتئین کنجاله های سویا و کلزا در سامانه CNCPS، مجله علوم دامی ایران، 47(2)، 261-270. magiran.com/p1601065
Narges Vahdani, Mehdi Dehghan, Banadaky, Kamran Rezayazdi, Farahnaz Khalighi, Sigaroodi, (2016). Effects of semi-pure tannin usage, on crude protein fractions of soy bean meal and canola meal by CNCPS, Iranian Journal of Animal Science, 47(2), 261-270. magiran.com/p1601065
نرگس وحدانی، مهدی دهقان بنادکی، کامران رضایزدی، فرحناز خلیقی سیکارودی، ارزیابی تاثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش های مختلف پروتئین کنجاله های سویا و کلزا در سامانه CNCPS. مجله علوم دامی ایران، 1395؛ 47(2): 261-270. magiran.com/p1601065
Narges Vahdani, Mehdi Dehghan, Banadaky, Kamran Rezayazdi, Farahnaz Khalighi, Sigaroodi, Effects of semi-pure tannin usage, on crude protein fractions of soy bean meal and canola meal by CNCPS, Iranian Journal of Animal Science, 2016; 47(2): 261-270. magiran.com/p1601065
نرگس وحدانی، مهدی دهقان بنادکی، کامران رضایزدی، فرحناز خلیقی سیکارودی، "ارزیابی تاثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش های مختلف پروتئین کنجاله های سویا و کلزا در سامانه CNCPS"، مجله علوم دامی ایران 47، شماره 2 (1395): 261-270. magiran.com/p1601065
Narges Vahdani, Mehdi Dehghan, Banadaky, Kamran Rezayazdi, Farahnaz Khalighi, Sigaroodi, "Effects of semi-pure tannin usage, on crude protein fractions of soy bean meal and canola meal by CNCPS", Iranian Journal of Animal Science 47, no.2 (2016): 261-270. magiran.com/p1601065
نرگس وحدانی، مهدی دهقان بنادکی، کامران رضایزدی، فرحناز خلیقی سیکارودی، (1395). 'ارزیابی تاثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش های مختلف پروتئین کنجاله های سویا و کلزا در سامانه CNCPS'، مجله علوم دامی ایران، 47(2)، صص.261-270. magiran.com/p1601065
Narges Vahdani, Mehdi Dehghan, Banadaky, Kamran Rezayazdi, Farahnaz Khalighi, Sigaroodi, (2016). 'Effects of semi-pure tannin usage, on crude protein fractions of soy bean meal and canola meal by CNCPS', Iranian Journal of Animal Science, 47(2), pp.261-270. magiran.com/p1601065
نرگس وحدانی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ فرحناز خلیقی سیکارودی. "ارزیابی تاثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش های مختلف پروتئین کنجاله های سویا و کلزا در سامانه CNCPS". مجله علوم دامی ایران، 47 ،2 ، 1395، 261-270. magiran.com/p1601065
Narges Vahdani; Mehdi Dehghan; Banadaky; Kamran Rezayazdi; Farahnaz Khalighi; Sigaroodi. "Effects of semi-pure tannin usage, on crude protein fractions of soy bean meal and canola meal by CNCPS", Iranian Journal of Animal Science, 47, 2, 2016, 261-270. magiran.com/p1601065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال