ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسین جهانگیر، محمدحسین دیانی، محسن نوکاریزی، (1394). توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (TAM) از طریق سنجش تاثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی-اجتماعی، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 5(2)، 319-339. magiran.com/p1601142
Gholamhossein Jahangeer, Mohammd Hossien Dayani, Mohsen Nowkarzi, (2016). The Development of Technology Acceptance Model (TAM) through Measuring the Impact of Self-Efficacy and Dysfunctional Attitudes on the Acceptance of Pajhoohan based on Cognitive-Social Theory, Library and Information Science Research, 5(2), 319-339. magiran.com/p1601142
غلامحسین جهانگیر، محمدحسین دیانی، محسن نوکاریزی، توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (TAM) از طریق سنجش تاثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی-اجتماعی. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1394؛ 5(2): 319-339. magiran.com/p1601142
Gholamhossein Jahangeer, Mohammd Hossien Dayani, Mohsen Nowkarzi, The Development of Technology Acceptance Model (TAM) through Measuring the Impact of Self-Efficacy and Dysfunctional Attitudes on the Acceptance of Pajhoohan based on Cognitive-Social Theory, Library and Information Science Research, 2016; 5(2): 319-339. magiran.com/p1601142
غلامحسین جهانگیر، محمدحسین دیانی، محسن نوکاریزی، "توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (TAM) از طریق سنجش تاثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی-اجتماعی"، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 5، شماره 2 (1394): 319-339. magiran.com/p1601142
Gholamhossein Jahangeer, Mohammd Hossien Dayani, Mohsen Nowkarzi, "The Development of Technology Acceptance Model (TAM) through Measuring the Impact of Self-Efficacy and Dysfunctional Attitudes on the Acceptance of Pajhoohan based on Cognitive-Social Theory", Library and Information Science Research 5, no.2 (2016): 319-339. magiran.com/p1601142
غلامحسین جهانگیر، محمدحسین دیانی، محسن نوکاریزی، (1394). 'توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (TAM) از طریق سنجش تاثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی-اجتماعی'، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 5(2)، صص.319-339. magiran.com/p1601142
Gholamhossein Jahangeer, Mohammd Hossien Dayani, Mohsen Nowkarzi, (2016). 'The Development of Technology Acceptance Model (TAM) through Measuring the Impact of Self-Efficacy and Dysfunctional Attitudes on the Acceptance of Pajhoohan based on Cognitive-Social Theory', Library and Information Science Research, 5(2), pp.319-339. magiran.com/p1601142
غلامحسین جهانگیر؛ محمدحسین دیانی؛ محسن نوکاریزی. "توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (TAM) از طریق سنجش تاثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی-اجتماعی". پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 5 ،2 ، 1394، 319-339. magiran.com/p1601142
Gholamhossein Jahangeer; Mohammd Hossien Dayani; Mohsen Nowkarzi. "The Development of Technology Acceptance Model (TAM) through Measuring the Impact of Self-Efficacy and Dysfunctional Attitudes on the Acceptance of Pajhoohan based on Cognitive-Social Theory", Library and Information Science Research, 5, 2, 2016, 319-339. magiran.com/p1601142
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال