ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشید دانش، رحمت الله فتاحی، محمدحسین دیانی، (1394). قشربندی اعضا هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران از نظر میزان حضور و اثربخشی و عملکرد علمی و حرفه ای، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 5(2)، 285-299. magiran.com/p1601145
Farshid Danesh, Rahmatollah Fattahi, Mohammad Hossein Dayani, (2016). Stratification of Iranian Knowledge and Information Science Academic Member in Viewpoint of Presence and Effectiveness and Scientific and Professional Performance, Library and Information Science Research, 5(2), 285-299. magiran.com/p1601145
فرشید دانش، رحمت الله فتاحی، محمدحسین دیانی، قشربندی اعضا هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران از نظر میزان حضور و اثربخشی و عملکرد علمی و حرفه ای. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1394؛ 5(2): 285-299. magiran.com/p1601145
Farshid Danesh, Rahmatollah Fattahi, Mohammad Hossein Dayani, Stratification of Iranian Knowledge and Information Science Academic Member in Viewpoint of Presence and Effectiveness and Scientific and Professional Performance, Library and Information Science Research, 2016; 5(2): 285-299. magiran.com/p1601145
فرشید دانش، رحمت الله فتاحی، محمدحسین دیانی، "قشربندی اعضا هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران از نظر میزان حضور و اثربخشی و عملکرد علمی و حرفه ای"، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 5، شماره 2 (1394): 285-299. magiran.com/p1601145
Farshid Danesh, Rahmatollah Fattahi, Mohammad Hossein Dayani, "Stratification of Iranian Knowledge and Information Science Academic Member in Viewpoint of Presence and Effectiveness and Scientific and Professional Performance", Library and Information Science Research 5, no.2 (2016): 285-299. magiran.com/p1601145
فرشید دانش، رحمت الله فتاحی، محمدحسین دیانی، (1394). 'قشربندی اعضا هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران از نظر میزان حضور و اثربخشی و عملکرد علمی و حرفه ای'، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 5(2)، صص.285-299. magiran.com/p1601145
Farshid Danesh, Rahmatollah Fattahi, Mohammad Hossein Dayani, (2016). 'Stratification of Iranian Knowledge and Information Science Academic Member in Viewpoint of Presence and Effectiveness and Scientific and Professional Performance', Library and Information Science Research, 5(2), pp.285-299. magiran.com/p1601145
فرشید دانش؛ رحمت الله فتاحی؛ محمدحسین دیانی. "قشربندی اعضا هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران از نظر میزان حضور و اثربخشی و عملکرد علمی و حرفه ای". پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 5 ،2 ، 1394، 285-299. magiran.com/p1601145
Farshid Danesh; Rahmatollah Fattahi; Mohammad Hossein Dayani. "Stratification of Iranian Knowledge and Information Science Academic Member in Viewpoint of Presence and Effectiveness and Scientific and Professional Performance", Library and Information Science Research, 5, 2, 2016, 285-299. magiran.com/p1601145
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال