ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عظیم هنرمند، محمدرضا صفوی، نیلوفر کیانی، نینا کیانی، الناز کشاورزی، (1395). بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز دزهای متفاوت لابتالول وریدی قبل از القای بیهوشی بر پاسخ قلبی- عروقی بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(393)، 893-900. magiran.com/p1601508
Azim Honarmand, Mohammadreza Safavi, Niloofar Kiani, Nina Kiani, Elnaz Keshavarzi, (2016). Comparative Evaluation of the Effects of Different Doses of Labetalol on Cardiovascular Response to Tracheal Intubation, Journal Of Isfahan Medical School, 34(393), 893-900. magiran.com/p1601508
عظیم هنرمند، محمدرضا صفوی، نیلوفر کیانی، نینا کیانی، الناز کشاورزی، بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز دزهای متفاوت لابتالول وریدی قبل از القای بیهوشی بر پاسخ قلبی- عروقی بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1395؛ 34(393): 893-900. magiran.com/p1601508
Azim Honarmand, Mohammadreza Safavi, Niloofar Kiani, Nina Kiani, Elnaz Keshavarzi, Comparative Evaluation of the Effects of Different Doses of Labetalol on Cardiovascular Response to Tracheal Intubation, Journal Of Isfahan Medical School, 2016; 34(393): 893-900. magiran.com/p1601508
عظیم هنرمند، محمدرضا صفوی، نیلوفر کیانی، نینا کیانی، الناز کشاورزی، "بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز دزهای متفاوت لابتالول وریدی قبل از القای بیهوشی بر پاسخ قلبی- عروقی بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 34، شماره 393 (1395): 893-900. magiran.com/p1601508
Azim Honarmand, Mohammadreza Safavi, Niloofar Kiani, Nina Kiani, Elnaz Keshavarzi, "Comparative Evaluation of the Effects of Different Doses of Labetalol on Cardiovascular Response to Tracheal Intubation", Journal Of Isfahan Medical School 34, no.393 (2016): 893-900. magiran.com/p1601508
عظیم هنرمند، محمدرضا صفوی، نیلوفر کیانی، نینا کیانی، الناز کشاورزی، (1395). 'بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز دزهای متفاوت لابتالول وریدی قبل از القای بیهوشی بر پاسخ قلبی- عروقی بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(393)، صص.893-900. magiran.com/p1601508
Azim Honarmand, Mohammadreza Safavi, Niloofar Kiani, Nina Kiani, Elnaz Keshavarzi, (2016). 'Comparative Evaluation of the Effects of Different Doses of Labetalol on Cardiovascular Response to Tracheal Intubation', Journal Of Isfahan Medical School, 34(393), pp.893-900. magiran.com/p1601508
عظیم هنرمند؛ محمدرضا صفوی؛ نیلوفر کیانی؛ نینا کیانی؛ الناز کشاورزی. "بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز دزهای متفاوت لابتالول وریدی قبل از القای بیهوشی بر پاسخ قلبی- عروقی بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34 ،393 ، 1395، 893-900. magiran.com/p1601508
Azim Honarmand; Mohammadreza Safavi; Niloofar Kiani; Nina Kiani; Elnaz Keshavarzi. "Comparative Evaluation of the Effects of Different Doses of Labetalol on Cardiovascular Response to Tracheal Intubation", Journal Of Isfahan Medical School, 34, 393, 2016, 893-900. magiran.com/p1601508
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال