ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید دهقان نیری، زهرا عرب عامری، خاطره سیلانی، (1394). رعایت ایمنی بیمار طی فرایند انتقال خون در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشریه پرستاری ایران، 28(98)، 39. magiran.com/p1601868
N. Dehghan Nayeri, Z. Arab Ameri, Kh Seylani, (2016). Patient's Safety during Blood Transfusions in Hospitals Affiliated with Tehran University of Medical Sciences, Iran Journal of Nursing, 28(98), 39. magiran.com/p1601868
ناهید دهقان نیری، زهرا عرب عامری، خاطره سیلانی، رعایت ایمنی بیمار طی فرایند انتقال خون در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران. نشریه پرستاری ایران، 1394؛ 28(98): 39. magiran.com/p1601868
N. Dehghan Nayeri, Z. Arab Ameri, Kh Seylani, Patient's Safety during Blood Transfusions in Hospitals Affiliated with Tehran University of Medical Sciences, Iran Journal of Nursing, 2016; 28(98): 39. magiran.com/p1601868
ناهید دهقان نیری، زهرا عرب عامری، خاطره سیلانی، "رعایت ایمنی بیمار طی فرایند انتقال خون در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران"، نشریه پرستاری ایران 28، شماره 98 (1394): 39. magiran.com/p1601868
N. Dehghan Nayeri, Z. Arab Ameri, Kh Seylani, "Patient's Safety during Blood Transfusions in Hospitals Affiliated with Tehran University of Medical Sciences", Iran Journal of Nursing 28, no.98 (2016): 39. magiran.com/p1601868
ناهید دهقان نیری، زهرا عرب عامری، خاطره سیلانی، (1394). 'رعایت ایمنی بیمار طی فرایند انتقال خون در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران'، نشریه پرستاری ایران، 28(98)، صص.39. magiran.com/p1601868
N. Dehghan Nayeri, Z. Arab Ameri, Kh Seylani, (2016). 'Patient's Safety during Blood Transfusions in Hospitals Affiliated with Tehran University of Medical Sciences', Iran Journal of Nursing, 28(98), pp.39. magiran.com/p1601868
ناهید دهقان نیری؛ زهرا عرب عامری؛ خاطره سیلانی. "رعایت ایمنی بیمار طی فرایند انتقال خون در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران". نشریه پرستاری ایران، 28 ،98 ، 1394، 39. magiran.com/p1601868
N. Dehghan Nayeri; Z. Arab Ameri; Kh Seylani. "Patient's Safety during Blood Transfusions in Hospitals Affiliated with Tehran University of Medical Sciences", Iran Journal of Nursing, 28, 98, 2016, 39. magiran.com/p1601868
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال