ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه محمدپور، سهیلا رحمانی، بیژن پیرنیا، اسحاق سامخانیان، عابد مهدوی، (1395). اثر بخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان، فصلنامه روانشناسی سلامت، 5(18)، 21. magiran.com/p1601953
S. Mohammad Pour, S. Rahmani, B. Pirnia, E. Samekhanian, A. Mahdavi, (2016). Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy on Depression and Rumination in Women with Breast Cancer, Journal of Health Psychology, 5(18), 21. magiran.com/p1601953
سمانه محمدپور، سهیلا رحمانی، بیژن پیرنیا، اسحاق سامخانیان، عابد مهدوی، اثر بخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه روانشناسی سلامت، 1395؛ 5(18): 21. magiran.com/p1601953
S. Mohammad Pour, S. Rahmani, B. Pirnia, E. Samekhanian, A. Mahdavi, Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy on Depression and Rumination in Women with Breast Cancer, Journal of Health Psychology, 2016; 5(18): 21. magiran.com/p1601953
سمانه محمدپور، سهیلا رحمانی، بیژن پیرنیا، اسحاق سامخانیان، عابد مهدوی، "اثر بخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان"، فصلنامه روانشناسی سلامت 5، شماره 18 (1395): 21. magiran.com/p1601953
S. Mohammad Pour, S. Rahmani, B. Pirnia, E. Samekhanian, A. Mahdavi, "Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy on Depression and Rumination in Women with Breast Cancer", Journal of Health Psychology 5, no.18 (2016): 21. magiran.com/p1601953
سمانه محمدپور، سهیلا رحمانی، بیژن پیرنیا، اسحاق سامخانیان، عابد مهدوی، (1395). 'اثر بخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان'، فصلنامه روانشناسی سلامت، 5(18)، صص.21. magiran.com/p1601953
S. Mohammad Pour, S. Rahmani, B. Pirnia, E. Samekhanian, A. Mahdavi, (2016). 'Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy on Depression and Rumination in Women with Breast Cancer', Journal of Health Psychology, 5(18), pp.21. magiran.com/p1601953
سمانه محمدپور؛ سهیلا رحمانی؛ بیژن پیرنیا؛ اسحاق سامخانیان؛ عابد مهدوی. "اثر بخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان". فصلنامه روانشناسی سلامت، 5 ،18 ، 1395، 21. magiran.com/p1601953
S. Mohammad Pour; S. Rahmani; B. Pirnia; E. Samekhanian; A. Mahdavi. "Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy on Depression and Rumination in Women with Breast Cancer", Journal of Health Psychology, 5, 18, 2016, 21. magiran.com/p1601953
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال