ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید گلزار راغب، سید میثم موسوی، حسین گیتی نورد، بهنام وحدانی، (1395). مدل تصمیم گیری گروهی سازشی فازی تردیدی با در نظر گرفتن وزن تصمیم گیران به منظور ارزیابی ریسک های ایمنی در پروژه های تولیدی (صنعت کشتی سازی)، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 4(7)، 93-103. magiran.com/p1602236
Saeed Golzar Ragheb, Seyyed Meysam Mousavi, Hossein Gitinavard, Behnam Vahdani, (2016). Hesitant fuzzy compromise group decision-making model by considering the weight of decision-makers to assess safety risks of production projects (shipbuilding industry), Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 4(7), 93-103. magiran.com/p1602236
سعید گلزار راغب، سید میثم موسوی، حسین گیتی نورد، بهنام وحدانی، مدل تصمیم گیری گروهی سازشی فازی تردیدی با در نظر گرفتن وزن تصمیم گیران به منظور ارزیابی ریسک های ایمنی در پروژه های تولیدی (صنعت کشتی سازی). دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 1395؛ 4(7): 93-103. magiran.com/p1602236
Saeed Golzar Ragheb, Seyyed Meysam Mousavi, Hossein Gitinavard, Behnam Vahdani, Hesitant fuzzy compromise group decision-making model by considering the weight of decision-makers to assess safety risks of production projects (shipbuilding industry), Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2016; 4(7): 93-103. magiran.com/p1602236
سعید گلزار راغب، سید میثم موسوی، حسین گیتی نورد، بهنام وحدانی، "مدل تصمیم گیری گروهی سازشی فازی تردیدی با در نظر گرفتن وزن تصمیم گیران به منظور ارزیابی ریسک های ایمنی در پروژه های تولیدی (صنعت کشتی سازی)"، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 4، شماره 7 (1395): 93-103. magiran.com/p1602236
Saeed Golzar Ragheb, Seyyed Meysam Mousavi, Hossein Gitinavard, Behnam Vahdani, "Hesitant fuzzy compromise group decision-making model by considering the weight of decision-makers to assess safety risks of production projects (shipbuilding industry)", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 4, no.7 (2016): 93-103. magiran.com/p1602236
سعید گلزار راغب، سید میثم موسوی، حسین گیتی نورد، بهنام وحدانی، (1395). 'مدل تصمیم گیری گروهی سازشی فازی تردیدی با در نظر گرفتن وزن تصمیم گیران به منظور ارزیابی ریسک های ایمنی در پروژه های تولیدی (صنعت کشتی سازی)'، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 4(7)، صص.93-103. magiran.com/p1602236
Saeed Golzar Ragheb, Seyyed Meysam Mousavi, Hossein Gitinavard, Behnam Vahdani, (2016). 'Hesitant fuzzy compromise group decision-making model by considering the weight of decision-makers to assess safety risks of production projects (shipbuilding industry)', Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 4(7), pp.93-103. magiran.com/p1602236
سعید گلزار راغب؛ سید میثم موسوی؛ حسین گیتی نورد؛ بهنام وحدانی. "مدل تصمیم گیری گروهی سازشی فازی تردیدی با در نظر گرفتن وزن تصمیم گیران به منظور ارزیابی ریسک های ایمنی در پروژه های تولیدی (صنعت کشتی سازی)". دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 4 ،7 ، 1395، 93-103. magiran.com/p1602236
Saeed Golzar Ragheb; Seyyed Meysam Mousavi; Hossein Gitinavard; Behnam Vahdani. "Hesitant fuzzy compromise group decision-making model by considering the weight of decision-makers to assess safety risks of production projects (shipbuilding industry)", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 4, 7, 2016, 93-103. magiran.com/p1602236
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال