ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا میربیک، رضا برادران کاظم زاده، امیرحسین امیری، (1395). تخمین نقطه تغییر پله ای در پایش پروفایل های خطی ساده ی خودهمبسته با استفاده از روش های ماکزیمم درستنمایی و خوشه بندی، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 4(7)، 37-47. magiran.com/p1602240
Hamidreza Mirbeik, Reza Baradaran Kazemzadeh, Amirhossein Amiri, (2016). Step change point estimation in monitoring of auto-correlated simple linear profiles using clustering and maximum likelihood methods, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 4(7), 37-47. magiran.com/p1602240
حمیدرضا میربیک، رضا برادران کاظم زاده، امیرحسین امیری، تخمین نقطه تغییر پله ای در پایش پروفایل های خطی ساده ی خودهمبسته با استفاده از روش های ماکزیمم درستنمایی و خوشه بندی. دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 1395؛ 4(7): 37-47. magiran.com/p1602240
Hamidreza Mirbeik, Reza Baradaran Kazemzadeh, Amirhossein Amiri, Step change point estimation in monitoring of auto-correlated simple linear profiles using clustering and maximum likelihood methods, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2016; 4(7): 37-47. magiran.com/p1602240
حمیدرضا میربیک، رضا برادران کاظم زاده، امیرحسین امیری، "تخمین نقطه تغییر پله ای در پایش پروفایل های خطی ساده ی خودهمبسته با استفاده از روش های ماکزیمم درستنمایی و خوشه بندی"، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 4، شماره 7 (1395): 37-47. magiran.com/p1602240
Hamidreza Mirbeik, Reza Baradaran Kazemzadeh, Amirhossein Amiri, "Step change point estimation in monitoring of auto-correlated simple linear profiles using clustering and maximum likelihood methods", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 4, no.7 (2016): 37-47. magiran.com/p1602240
حمیدرضا میربیک، رضا برادران کاظم زاده، امیرحسین امیری، (1395). 'تخمین نقطه تغییر پله ای در پایش پروفایل های خطی ساده ی خودهمبسته با استفاده از روش های ماکزیمم درستنمایی و خوشه بندی'، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 4(7)، صص.37-47. magiran.com/p1602240
Hamidreza Mirbeik, Reza Baradaran Kazemzadeh, Amirhossein Amiri, (2016). 'Step change point estimation in monitoring of auto-correlated simple linear profiles using clustering and maximum likelihood methods', Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 4(7), pp.37-47. magiran.com/p1602240
حمیدرضا میربیک؛ رضا برادران کاظم زاده؛ امیرحسین امیری. "تخمین نقطه تغییر پله ای در پایش پروفایل های خطی ساده ی خودهمبسته با استفاده از روش های ماکزیمم درستنمایی و خوشه بندی". دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 4 ،7 ، 1395، 37-47. magiran.com/p1602240
Hamidreza Mirbeik; Reza Baradaran Kazemzadeh; Amirhossein Amiri. "Step change point estimation in monitoring of auto-correlated simple linear profiles using clustering and maximum likelihood methods", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 4, 7, 2016, 37-47. magiran.com/p1602240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال