ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر حسنی، سید محمدحسن حسینی، (1395). ارائه یک مدل استوار چندهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین برگشتی با قیمت گذاری پویا تحت عدم قطعیت و به کارگیری الگوریتم جستجوی ممتیک با پردازش موازی، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 4(7)، 17-35. magiran.com/p1602241
Aliakbar Hasani, Seyed Mohammad Hassan Hosseini, (2016). A Robust Multi-objective Model for Designing Reverse Supply Chain Network via Considering Dynamic Pricing under Uncertainty and a Parallel Memetic Solution Algorithm, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 4(7), 17-35. magiran.com/p1602241
علی اکبر حسنی، سید محمدحسن حسینی، ارائه یک مدل استوار چندهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین برگشتی با قیمت گذاری پویا تحت عدم قطعیت و به کارگیری الگوریتم جستجوی ممتیک با پردازش موازی. دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 1395؛ 4(7): 17-35. magiran.com/p1602241
Aliakbar Hasani, Seyed Mohammad Hassan Hosseini, A Robust Multi-objective Model for Designing Reverse Supply Chain Network via Considering Dynamic Pricing under Uncertainty and a Parallel Memetic Solution Algorithm, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2016; 4(7): 17-35. magiran.com/p1602241
علی اکبر حسنی، سید محمدحسن حسینی، "ارائه یک مدل استوار چندهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین برگشتی با قیمت گذاری پویا تحت عدم قطعیت و به کارگیری الگوریتم جستجوی ممتیک با پردازش موازی"، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 4، شماره 7 (1395): 17-35. magiran.com/p1602241
Aliakbar Hasani, Seyed Mohammad Hassan Hosseini, "A Robust Multi-objective Model for Designing Reverse Supply Chain Network via Considering Dynamic Pricing under Uncertainty and a Parallel Memetic Solution Algorithm", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 4, no.7 (2016): 17-35. magiran.com/p1602241
علی اکبر حسنی، سید محمدحسن حسینی، (1395). 'ارائه یک مدل استوار چندهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین برگشتی با قیمت گذاری پویا تحت عدم قطعیت و به کارگیری الگوریتم جستجوی ممتیک با پردازش موازی'، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 4(7)، صص.17-35. magiran.com/p1602241
Aliakbar Hasani, Seyed Mohammad Hassan Hosseini, (2016). 'A Robust Multi-objective Model for Designing Reverse Supply Chain Network via Considering Dynamic Pricing under Uncertainty and a Parallel Memetic Solution Algorithm', Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 4(7), pp.17-35. magiran.com/p1602241
علی اکبر حسنی؛ سید محمدحسن حسینی. "ارائه یک مدل استوار چندهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین برگشتی با قیمت گذاری پویا تحت عدم قطعیت و به کارگیری الگوریتم جستجوی ممتیک با پردازش موازی". دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 4 ،7 ، 1395، 17-35. magiran.com/p1602241
Aliakbar Hasani; Seyed Mohammad Hassan Hosseini. "A Robust Multi-objective Model for Designing Reverse Supply Chain Network via Considering Dynamic Pricing under Uncertainty and a Parallel Memetic Solution Algorithm", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 4, 7, 2016, 17-35. magiran.com/p1602241
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال