ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید جمال الدین حسینی، نرگس آقاخانی، جلال رضایی نور، (1395). شناسایی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تسهیلگر فرآیند خلق دانش در شرکت هاکوپیان، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 4(14)، 71-95. magiran.com/p1602682
Seyyed Jamaleddin Hosseini, Narges Aghakhani, Jalal Rezaeenour, (2016). Identification of Information and Communication Technologies Facilitators of Knowledge Creation Processes in Hacoupian Corp., Quarterly Journal of Bi Management Studies, 4(14), 71-95. magiran.com/p1602682
سید جمال الدین حسینی، نرگس آقاخانی، جلال رضایی نور، شناسایی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تسهیلگر فرآیند خلق دانش در شرکت هاکوپیان. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 1395؛ 4(14): 71-95. magiran.com/p1602682
Seyyed Jamaleddin Hosseini, Narges Aghakhani, Jalal Rezaeenour, Identification of Information and Communication Technologies Facilitators of Knowledge Creation Processes in Hacoupian Corp., Quarterly Journal of Bi Management Studies, 2016; 4(14): 71-95. magiran.com/p1602682
سید جمال الدین حسینی، نرگس آقاخانی، جلال رضایی نور، "شناسایی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تسهیلگر فرآیند خلق دانش در شرکت هاکوپیان"، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 4، شماره 14 (1395): 71-95. magiran.com/p1602682
Seyyed Jamaleddin Hosseini, Narges Aghakhani, Jalal Rezaeenour, "Identification of Information and Communication Technologies Facilitators of Knowledge Creation Processes in Hacoupian Corp.", Quarterly Journal of Bi Management Studies 4, no.14 (2016): 71-95. magiran.com/p1602682
سید جمال الدین حسینی، نرگس آقاخانی، جلال رضایی نور، (1395). 'شناسایی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تسهیلگر فرآیند خلق دانش در شرکت هاکوپیان'، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 4(14)، صص.71-95. magiran.com/p1602682
Seyyed Jamaleddin Hosseini, Narges Aghakhani, Jalal Rezaeenour, (2016). 'Identification of Information and Communication Technologies Facilitators of Knowledge Creation Processes in Hacoupian Corp.', Quarterly Journal of Bi Management Studies, 4(14), pp.71-95. magiran.com/p1602682
سید جمال الدین حسینی؛ نرگس آقاخانی؛ جلال رضایی نور. "شناسایی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تسهیلگر فرآیند خلق دانش در شرکت هاکوپیان". فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 4 ،14 ، 1395، 71-95. magiran.com/p1602682
Seyyed Jamaleddin Hosseini; Narges Aghakhani; Jalal Rezaeenour. "Identification of Information and Communication Technologies Facilitators of Knowledge Creation Processes in Hacoupian Corp.", Quarterly Journal of Bi Management Studies, 4, 14, 2016, 71-95. magiran.com/p1602682
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال