ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرموسی آقداشی، محمد امین ولی زاد حسنلویی، شهریار صانع، سیده مریم کاظمینی، رحیمه علیزاده اوصالو، (1395). مقایسه کارگذاری کاتتر ورید تحت ترقوه ای به دو روش بالا و پائین ترقوه ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 38(2)، 29-35. magiran.com/p1603000
Mirmoasaa Aghdashi, Mohammad Amin Valizad Hasanlooee, Sharyar Sane, Seyyede Maryam Kazemeyni, Rahime Alizadehosalou, (2016). Comparision of subclavian vein catheter insertion by two method (supra and infra clavicular) in patients admitted to intensive care unit, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 38(2), 29-35. magiran.com/p1603000
میرموسی آقداشی، محمد امین ولی زاد حسنلویی، شهریار صانع، سیده مریم کاظمینی، رحیمه علیزاده اوصالو، مقایسه کارگذاری کاتتر ورید تحت ترقوه ای به دو روش بالا و پائین ترقوه ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1395؛ 38(2): 29-35. magiran.com/p1603000
Mirmoasaa Aghdashi, Mohammad Amin Valizad Hasanlooee, Sharyar Sane, Seyyede Maryam Kazemeyni, Rahime Alizadehosalou, Comparision of subclavian vein catheter insertion by two method (supra and infra clavicular) in patients admitted to intensive care unit, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2016; 38(2): 29-35. magiran.com/p1603000
میرموسی آقداشی، محمد امین ولی زاد حسنلویی، شهریار صانع، سیده مریم کاظمینی، رحیمه علیزاده اوصالو، "مقایسه کارگذاری کاتتر ورید تحت ترقوه ای به دو روش بالا و پائین ترقوه ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 38، شماره 2 (1395): 29-35. magiran.com/p1603000
Mirmoasaa Aghdashi, Mohammad Amin Valizad Hasanlooee, Sharyar Sane, Seyyede Maryam Kazemeyni, Rahime Alizadehosalou, "Comparision of subclavian vein catheter insertion by two method (supra and infra clavicular) in patients admitted to intensive care unit", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 38, no.2 (2016): 29-35. magiran.com/p1603000
میرموسی آقداشی، محمد امین ولی زاد حسنلویی، شهریار صانع، سیده مریم کاظمینی، رحیمه علیزاده اوصالو، (1395). 'مقایسه کارگذاری کاتتر ورید تحت ترقوه ای به دو روش بالا و پائین ترقوه ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 38(2)، صص.29-35. magiran.com/p1603000
Mirmoasaa Aghdashi, Mohammad Amin Valizad Hasanlooee, Sharyar Sane, Seyyede Maryam Kazemeyni, Rahime Alizadehosalou, (2016). 'Comparision of subclavian vein catheter insertion by two method (supra and infra clavicular) in patients admitted to intensive care unit', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 38(2), pp.29-35. magiran.com/p1603000
میرموسی آقداشی؛ محمد امین ولی زاد حسنلویی؛ شهریار صانع؛ سیده مریم کاظمینی؛ رحیمه علیزاده اوصالو. "مقایسه کارگذاری کاتتر ورید تحت ترقوه ای به دو روش بالا و پائین ترقوه ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 38 ،2 ، 1395، 29-35. magiran.com/p1603000
Mirmoasaa Aghdashi; Mohammad Amin Valizad Hasanlooee; Sharyar Sane; Seyyede Maryam Kazemeyni; Rahime Alizadehosalou. "Comparision of subclavian vein catheter insertion by two method (supra and infra clavicular) in patients admitted to intensive care unit", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 38, 2, 2016, 29-35. magiran.com/p1603000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال