ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین یوسفی، یونس نوراللهی، کیوان سلطانی، زهرا جوادزاده، (1393). پهنه بندی خطر سیل و معرفی راهکارهای مدیریتی در مناطق 1 و 3 شهرداری تهران، مجله اکو هیدرولوژی، 1(3)، 181. magiran.com/p1603208
Hossein Yousefi, Younes Noorollahi, Keyvan Soltani, Zahra Javadzadeh, (2015). The Management Strategies to Reduce the Vulnerability of Flood in Tehran (Case Study: District 1 and 3), Iranian Journal of Eco Hydrology, 1(3), 181. magiran.com/p1603208
حسین یوسفی، یونس نوراللهی، کیوان سلطانی، زهرا جوادزاده، پهنه بندی خطر سیل و معرفی راهکارهای مدیریتی در مناطق 1 و 3 شهرداری تهران. مجله اکو هیدرولوژی، 1393؛ 1(3): 181. magiran.com/p1603208
Hossein Yousefi, Younes Noorollahi, Keyvan Soltani, Zahra Javadzadeh, The Management Strategies to Reduce the Vulnerability of Flood in Tehran (Case Study: District 1 and 3), Iranian Journal of Eco Hydrology, 2015; 1(3): 181. magiran.com/p1603208
حسین یوسفی، یونس نوراللهی، کیوان سلطانی، زهرا جوادزاده، "پهنه بندی خطر سیل و معرفی راهکارهای مدیریتی در مناطق 1 و 3 شهرداری تهران"، مجله اکو هیدرولوژی 1، شماره 3 (1393): 181. magiran.com/p1603208
Hossein Yousefi, Younes Noorollahi, Keyvan Soltani, Zahra Javadzadeh, "The Management Strategies to Reduce the Vulnerability of Flood in Tehran (Case Study: District 1 and 3)", Iranian Journal of Eco Hydrology 1, no.3 (2015): 181. magiran.com/p1603208
حسین یوسفی، یونس نوراللهی، کیوان سلطانی، زهرا جوادزاده، (1393). 'پهنه بندی خطر سیل و معرفی راهکارهای مدیریتی در مناطق 1 و 3 شهرداری تهران'، مجله اکو هیدرولوژی، 1(3)، صص.181. magiran.com/p1603208
Hossein Yousefi, Younes Noorollahi, Keyvan Soltani, Zahra Javadzadeh, (2015). 'The Management Strategies to Reduce the Vulnerability of Flood in Tehran (Case Study: District 1 and 3)', Iranian Journal of Eco Hydrology, 1(3), pp.181. magiran.com/p1603208
حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی؛ کیوان سلطانی؛ زهرا جوادزاده. "پهنه بندی خطر سیل و معرفی راهکارهای مدیریتی در مناطق 1 و 3 شهرداری تهران". مجله اکو هیدرولوژی، 1 ،3 ، 1393، 181. magiran.com/p1603208
Hossein Yousefi; Younes Noorollahi; Keyvan Soltani; Zahra Javadzadeh. "The Management Strategies to Reduce the Vulnerability of Flood in Tehran (Case Study: District 1 and 3)", Iranian Journal of Eco Hydrology, 1, 3, 2015, 181. magiran.com/p1603208
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال