ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدون سرمدیان، علی کشاورزی، (1395). استفاده از مدل داده کاوی CANFIS در تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی برخی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 69(2)، 397-410. magiran.com/p1603254
Fereydun Sarmadian, Ali Keshavarzi, (2016). Application of CANFIS Model in Prediction of Soil Cation Exchange Capacity in Some Arid and Semi-Arid Regions of Iran, Journal of Range and Watershed Management, 69(2), 397-410. magiran.com/p1603254
فریدون سرمدیان، علی کشاورزی، استفاده از مدل داده کاوی CANFIS در تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی برخی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک. فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1395؛ 69(2): 397-410. magiran.com/p1603254
Fereydun Sarmadian, Ali Keshavarzi, Application of CANFIS Model in Prediction of Soil Cation Exchange Capacity in Some Arid and Semi-Arid Regions of Iran, Journal of Range and Watershed Management, 2016; 69(2): 397-410. magiran.com/p1603254
فریدون سرمدیان، علی کشاورزی، "استفاده از مدل داده کاوی CANFIS در تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی برخی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 69، شماره 2 (1395): 397-410. magiran.com/p1603254
Fereydun Sarmadian, Ali Keshavarzi, "Application of CANFIS Model in Prediction of Soil Cation Exchange Capacity in Some Arid and Semi-Arid Regions of Iran", Journal of Range and Watershed Management 69, no.2 (2016): 397-410. magiran.com/p1603254
فریدون سرمدیان، علی کشاورزی، (1395). 'استفاده از مدل داده کاوی CANFIS در تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی برخی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 69(2)، صص.397-410. magiran.com/p1603254
Fereydun Sarmadian, Ali Keshavarzi, (2016). 'Application of CANFIS Model in Prediction of Soil Cation Exchange Capacity in Some Arid and Semi-Arid Regions of Iran', Journal of Range and Watershed Management, 69(2), pp.397-410. magiran.com/p1603254
فریدون سرمدیان؛ علی کشاورزی. "استفاده از مدل داده کاوی CANFIS در تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی برخی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 69 ،2 ، 1395، 397-410. magiran.com/p1603254
Fereydun Sarmadian; Ali Keshavarzi. "Application of CANFIS Model in Prediction of Soil Cation Exchange Capacity in Some Arid and Semi-Arid Regions of Iran", Journal of Range and Watershed Management, 69, 2, 2016, 397-410. magiran.com/p1603254
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال