ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی بیکمرادی، یدالله حمیدی، علیرضا سلطانیان، فاطمه عبدی ، (1395). همبستگی سبک رهبری با مشخصات فردی مدیران پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر همدان در سال 1393، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 24(3)، 159-166. magiran.com/p1603753
Ali Bikmoradi, Yadollah Hamidi, . Alireza Soltanian, Fatemeh Abdi , (2016). Correlation of demographic caracteristics with leadership syles of nures managers in Educational hospitals of Hamadan city in 1393, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 24(3), 159-166. magiran.com/p1603753
علی بیکمرادی، یدالله حمیدی، علیرضا سلطانیان، فاطمه عبدی ، همبستگی سبک رهبری با مشخصات فردی مدیران پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر همدان در سال 1393. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1395؛ 24(3): 159-166. magiran.com/p1603753
Ali Bikmoradi, Yadollah Hamidi, . Alireza Soltanian, Fatemeh Abdi , Correlation of demographic caracteristics with leadership syles of nures managers in Educational hospitals of Hamadan city in 1393, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2016; 24(3): 159-166. magiran.com/p1603753
علی بیکمرادی، یدالله حمیدی، علیرضا سلطانیان، فاطمه عبدی ، "همبستگی سبک رهبری با مشخصات فردی مدیران پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر همدان در سال 1393"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 24، شماره 3 (1395): 159-166. magiran.com/p1603753
Ali Bikmoradi, Yadollah Hamidi, . Alireza Soltanian, Fatemeh Abdi , "Correlation of demographic caracteristics with leadership syles of nures managers in Educational hospitals of Hamadan city in 1393", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 24, no.3 (2016): 159-166. magiran.com/p1603753
علی بیکمرادی، یدالله حمیدی، علیرضا سلطانیان، فاطمه عبدی ، (1395). 'همبستگی سبک رهبری با مشخصات فردی مدیران پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر همدان در سال 1393'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 24(3)، صص.159-166. magiran.com/p1603753
Ali Bikmoradi, Yadollah Hamidi, . Alireza Soltanian, Fatemeh Abdi , (2016). 'Correlation of demographic caracteristics with leadership syles of nures managers in Educational hospitals of Hamadan city in 1393', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 24(3), pp.159-166. magiran.com/p1603753
علی بیکمرادی؛ یدالله حمیدی؛ علیرضا سلطانیان؛ فاطمه عبدی . "همبستگی سبک رهبری با مشخصات فردی مدیران پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر همدان در سال 1393". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 24 ،3 ، 1395، 159-166. magiran.com/p1603753
Ali Bikmoradi; Yadollah Hamidi; . Alireza Soltanian; Fatemeh Abdi . "Correlation of demographic caracteristics with leadership syles of nures managers in Educational hospitals of Hamadan city in 1393", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 24, 3, 2016, 159-166. magiran.com/p1603753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال