ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروزان آتش زاده شوریده، مرضیه کرمخانی، معصومه شکری خوبستانی، مهدی فانی، مرتضی عبدالجباری، (1395). جستجوی مفهوم سلامت معنوی و شاخص های انسان سالم در ادیان مختلف، مجله پژوهش در دین و سلامت، 2(4)، 63-71. magiran.com/p1603776
Foroozan Atashzadeh, Shoorideh, Marzieh Karamkhani, Masume Shokri Khubestani, Mahdi Fani, Morteza Abdoljabbari, (2016). Searching the concept of spiritual well-being and the indices of healthy individuals in different religions and creeds, Journal of Research on Religion & Health, 2(4), 63-71. magiran.com/p1603776
فروزان آتش زاده شوریده، مرضیه کرمخانی، معصومه شکری خوبستانی، مهدی فانی، مرتضی عبدالجباری، جستجوی مفهوم سلامت معنوی و شاخص های انسان سالم در ادیان مختلف. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1395؛ 2(4): 63-71. magiran.com/p1603776
Foroozan Atashzadeh, Shoorideh, Marzieh Karamkhani, Masume Shokri Khubestani, Mahdi Fani, Morteza Abdoljabbari, Searching the concept of spiritual well-being and the indices of healthy individuals in different religions and creeds, Journal of Research on Religion & Health, 2016; 2(4): 63-71. magiran.com/p1603776
فروزان آتش زاده شوریده، مرضیه کرمخانی، معصومه شکری خوبستانی، مهدی فانی، مرتضی عبدالجباری، "جستجوی مفهوم سلامت معنوی و شاخص های انسان سالم در ادیان مختلف"، مجله پژوهش در دین و سلامت 2، شماره 4 (1395): 63-71. magiran.com/p1603776
Foroozan Atashzadeh, Shoorideh, Marzieh Karamkhani, Masume Shokri Khubestani, Mahdi Fani, Morteza Abdoljabbari, "Searching the concept of spiritual well-being and the indices of healthy individuals in different religions and creeds", Journal of Research on Religion & Health 2, no.4 (2016): 63-71. magiran.com/p1603776
فروزان آتش زاده شوریده، مرضیه کرمخانی، معصومه شکری خوبستانی، مهدی فانی، مرتضی عبدالجباری، (1395). 'جستجوی مفهوم سلامت معنوی و شاخص های انسان سالم در ادیان مختلف'، مجله پژوهش در دین و سلامت، 2(4)، صص.63-71. magiran.com/p1603776
Foroozan Atashzadeh, Shoorideh, Marzieh Karamkhani, Masume Shokri Khubestani, Mahdi Fani, Morteza Abdoljabbari, (2016). 'Searching the concept of spiritual well-being and the indices of healthy individuals in different religions and creeds', Journal of Research on Religion & Health, 2(4), pp.63-71. magiran.com/p1603776
فروزان آتش زاده شوریده؛ مرضیه کرمخانی؛ معصومه شکری خوبستانی؛ مهدی فانی؛ مرتضی عبدالجباری. "جستجوی مفهوم سلامت معنوی و شاخص های انسان سالم در ادیان مختلف". مجله پژوهش در دین و سلامت، 2 ،4 ، 1395، 63-71. magiran.com/p1603776
Foroozan Atashzadeh; Shoorideh; Marzieh Karamkhani; Masume Shokri Khubestani; Mahdi Fani; Morteza Abdoljabbari. "Searching the concept of spiritual well-being and the indices of healthy individuals in different religions and creeds", Journal of Research on Religion & Health, 2, 4, 2016, 63-71. magiran.com/p1603776
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال