ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی فانی، مصطفی اسماعیلی، مرتضی عبدالجباری، فروزان آتش زاده شوریده، مرضیه کرمخانی، (1395). سلامت معنوی در بستر عوامل اجتماعی معنویت افزا از نگاه نهج البلاغه، مجله پژوهش در دین و سلامت، 2(4)، 55-62. magiran.com/p1603777
Mahdi Fani, Mostafa Esmaeili, Morteza Abdoljabbari, Foroozan Atashzadeh, Shoorideh, Marzieh Karamkhani, (2016). Spiritual health in an Spiritual-growing social context from Nahj al-Balagha perspective, Journal of Research on Religion & Health, 2(4), 55-62. magiran.com/p1603777
مهدی فانی، مصطفی اسماعیلی، مرتضی عبدالجباری، فروزان آتش زاده شوریده، مرضیه کرمخانی، سلامت معنوی در بستر عوامل اجتماعی معنویت افزا از نگاه نهج البلاغه. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1395؛ 2(4): 55-62. magiran.com/p1603777
Mahdi Fani, Mostafa Esmaeili, Morteza Abdoljabbari, Foroozan Atashzadeh, Shoorideh, Marzieh Karamkhani, Spiritual health in an Spiritual-growing social context from Nahj al-Balagha perspective, Journal of Research on Religion & Health, 2016; 2(4): 55-62. magiran.com/p1603777
مهدی فانی، مصطفی اسماعیلی، مرتضی عبدالجباری، فروزان آتش زاده شوریده، مرضیه کرمخانی، "سلامت معنوی در بستر عوامل اجتماعی معنویت افزا از نگاه نهج البلاغه"، مجله پژوهش در دین و سلامت 2، شماره 4 (1395): 55-62. magiran.com/p1603777
Mahdi Fani, Mostafa Esmaeili, Morteza Abdoljabbari, Foroozan Atashzadeh, Shoorideh, Marzieh Karamkhani, "Spiritual health in an Spiritual-growing social context from Nahj al-Balagha perspective", Journal of Research on Religion & Health 2, no.4 (2016): 55-62. magiran.com/p1603777
مهدی فانی، مصطفی اسماعیلی، مرتضی عبدالجباری، فروزان آتش زاده شوریده، مرضیه کرمخانی، (1395). 'سلامت معنوی در بستر عوامل اجتماعی معنویت افزا از نگاه نهج البلاغه'، مجله پژوهش در دین و سلامت، 2(4)، صص.55-62. magiran.com/p1603777
Mahdi Fani, Mostafa Esmaeili, Morteza Abdoljabbari, Foroozan Atashzadeh, Shoorideh, Marzieh Karamkhani, (2016). 'Spiritual health in an Spiritual-growing social context from Nahj al-Balagha perspective', Journal of Research on Religion & Health, 2(4), pp.55-62. magiran.com/p1603777
مهدی فانی؛ مصطفی اسماعیلی؛ مرتضی عبدالجباری؛ فروزان آتش زاده شوریده؛ مرضیه کرمخانی. "سلامت معنوی در بستر عوامل اجتماعی معنویت افزا از نگاه نهج البلاغه". مجله پژوهش در دین و سلامت، 2 ،4 ، 1395، 55-62. magiran.com/p1603777
Mahdi Fani; Mostafa Esmaeili; Morteza Abdoljabbari; Foroozan Atashzadeh; Shoorideh; Marzieh Karamkhani. "Spiritual health in an Spiritual-growing social context from Nahj al-Balagha perspective", Journal of Research on Religion & Health, 2, 4, 2016, 55-62. magiran.com/p1603777
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال