ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما مرزبان، اکبر بابایی حیدر آبادی، ابراهیم رحیمی، مرجان وجدانی، مسلم شکوری، (1395). وضعیت سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی، مجله پژوهش در دین و سلامت، 2(4)، 15-24. magiran.com/p1603780
Sima Marzban, Akbar Babaei Heydarabadi, Ebrahim Rahimi, Marjan Vejdani, Moslem Shokri, (2016). Spiritual health status in students of Shahid Beheshti University and Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Journal of Research on Religion & Health, 2(4), 15-24. magiran.com/p1603780
سیما مرزبان، اکبر بابایی حیدر آبادی، ابراهیم رحیمی، مرجان وجدانی، مسلم شکوری، وضعیت سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1395؛ 2(4): 15-24. magiran.com/p1603780
Sima Marzban, Akbar Babaei Heydarabadi, Ebrahim Rahimi, Marjan Vejdani, Moslem Shokri, Spiritual health status in students of Shahid Beheshti University and Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Journal of Research on Religion & Health, 2016; 2(4): 15-24. magiran.com/p1603780
سیما مرزبان، اکبر بابایی حیدر آبادی، ابراهیم رحیمی، مرجان وجدانی، مسلم شکوری، "وضعیت سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی"، مجله پژوهش در دین و سلامت 2، شماره 4 (1395): 15-24. magiran.com/p1603780
Sima Marzban, Akbar Babaei Heydarabadi, Ebrahim Rahimi, Marjan Vejdani, Moslem Shokri, "Spiritual health status in students of Shahid Beheshti University and Shahid Beheshti University of Medical Sciences", Journal of Research on Religion & Health 2, no.4 (2016): 15-24. magiran.com/p1603780
سیما مرزبان، اکبر بابایی حیدر آبادی، ابراهیم رحیمی، مرجان وجدانی، مسلم شکوری، (1395). 'وضعیت سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی'، مجله پژوهش در دین و سلامت، 2(4)، صص.15-24. magiran.com/p1603780
Sima Marzban, Akbar Babaei Heydarabadi, Ebrahim Rahimi, Marjan Vejdani, Moslem Shokri, (2016). 'Spiritual health status in students of Shahid Beheshti University and Shahid Beheshti University of Medical Sciences', Journal of Research on Religion & Health, 2(4), pp.15-24. magiran.com/p1603780
سیما مرزبان؛ اکبر بابایی حیدر آبادی؛ ابراهیم رحیمی؛ مرجان وجدانی؛ مسلم شکوری. "وضعیت سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی". مجله پژوهش در دین و سلامت، 2 ،4 ، 1395، 15-24. magiran.com/p1603780
Sima Marzban; Akbar Babaei Heydarabadi; Ebrahim Rahimi; Marjan Vejdani; Moslem Shokri. "Spiritual health status in students of Shahid Beheshti University and Shahid Beheshti University of Medical Sciences", Journal of Research on Religion & Health, 2, 4, 2016, 15-24. magiran.com/p1603780
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال