ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی رشیدی، داود آذر، (1394). تحلیل هرمنوتیک عملیات روانی در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص)، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 11(32)، 99-120. magiran.com/p1603921
Mahdi Rashidi, Davood Azar, (2015). Hermeneutic analysis of psychological warfare in the age of the Prophet Muhammad (PBUH), Journal of Military Science and Tactics, 11(32), 99-120. magiran.com/p1603921
مهدی رشیدی، داود آذر، تحلیل هرمنوتیک عملیات روانی در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص). فصلنامه علوم و فنون نظامی، 1394؛ 11(32): 99-120. magiran.com/p1603921
Mahdi Rashidi, Davood Azar, Hermeneutic analysis of psychological warfare in the age of the Prophet Muhammad (PBUH), Journal of Military Science and Tactics, 2015; 11(32): 99-120. magiran.com/p1603921
مهدی رشیدی، داود آذر، "تحلیل هرمنوتیک عملیات روانی در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص)"، فصلنامه علوم و فنون نظامی 11، شماره 32 (1394): 99-120. magiran.com/p1603921
Mahdi Rashidi, Davood Azar, "Hermeneutic analysis of psychological warfare in the age of the Prophet Muhammad (PBUH)", Journal of Military Science and Tactics 11, no.32 (2015): 99-120. magiran.com/p1603921
مهدی رشیدی، داود آذر، (1394). 'تحلیل هرمنوتیک عملیات روانی در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص)'، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 11(32)، صص.99-120. magiran.com/p1603921
Mahdi Rashidi, Davood Azar, (2015). 'Hermeneutic analysis of psychological warfare in the age of the Prophet Muhammad (PBUH)', Journal of Military Science and Tactics, 11(32), pp.99-120. magiran.com/p1603921
مهدی رشیدی؛ داود آذر. "تحلیل هرمنوتیک عملیات روانی در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص)". فصلنامه علوم و فنون نظامی، 11 ،32 ، 1394، 99-120. magiran.com/p1603921
Mahdi Rashidi; Davood Azar. "Hermeneutic analysis of psychological warfare in the age of the Prophet Muhammad (PBUH)", Journal of Military Science and Tactics, 11, 32, 2015, 99-120. magiran.com/p1603921
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال