ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی فرمانیان، جعفر رحیمی، (1395). اندیشه عالمان بغداد (مکتب بغداد) در مسئله ولایت تکوینی، فصلنامه نقد و نظر، 21(2)، 95-115. magiran.com/p1605239
Mahdi Farmanian, Jafar Rahimi, (2016). The View of the Scholars of Baghdad concerning the problem of Wilāyat-i Takwīnī, Journal of Philosophy & Theology, 21(2), 95-115. magiran.com/p1605239
مهدی فرمانیان، جعفر رحیمی، اندیشه عالمان بغداد (مکتب بغداد) در مسئله ولایت تکوینی. فصلنامه نقد و نظر، 1395؛ 21(2): 95-115. magiran.com/p1605239
Mahdi Farmanian, Jafar Rahimi, The View of the Scholars of Baghdad concerning the problem of Wilāyat-i Takwīnī, Journal of Philosophy & Theology, 2016; 21(2): 95-115. magiran.com/p1605239
مهدی فرمانیان، جعفر رحیمی، "اندیشه عالمان بغداد (مکتب بغداد) در مسئله ولایت تکوینی"، فصلنامه نقد و نظر 21، شماره 2 (1395): 95-115. magiran.com/p1605239
Mahdi Farmanian, Jafar Rahimi, "The View of the Scholars of Baghdad concerning the problem of Wilāyat-i Takwīnī", Journal of Philosophy & Theology 21, no.2 (2016): 95-115. magiran.com/p1605239
مهدی فرمانیان، جعفر رحیمی، (1395). 'اندیشه عالمان بغداد (مکتب بغداد) در مسئله ولایت تکوینی'، فصلنامه نقد و نظر، 21(2)، صص.95-115. magiran.com/p1605239
Mahdi Farmanian, Jafar Rahimi, (2016). 'The View of the Scholars of Baghdad concerning the problem of Wilāyat-i Takwīnī', Journal of Philosophy & Theology, 21(2), pp.95-115. magiran.com/p1605239
مهدی فرمانیان؛ جعفر رحیمی. "اندیشه عالمان بغداد (مکتب بغداد) در مسئله ولایت تکوینی". فصلنامه نقد و نظر، 21 ،2 ، 1395، 95-115. magiran.com/p1605239
Mahdi Farmanian; Jafar Rahimi. "The View of the Scholars of Baghdad concerning the problem of Wilāyat-i Takwīnī", Journal of Philosophy & Theology, 21, 2, 2016, 95-115. magiran.com/p1605239
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال