ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید ریاحی، فرهاد عزیزپور، آذر نوری، (1395). تحلیل سطح پایداری محیطی سکونتگاه های روستایی در شهرستان خرمدره، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 3(2)، 155-173. magiran.com/p1605271
Vahid Riahi Riahi, Farhad Azizpour, Azar Nouri, (2016). Environmental Sustainability Analysis of Rural Settlements Case study: Khoramdareh County, Rural Development Strategies, 3(2), 155-173. magiran.com/p1605271
وحید ریاحی، فرهاد عزیزپور، آذر نوری، تحلیل سطح پایداری محیطی سکونتگاه های روستایی در شهرستان خرمدره. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1395؛ 3(2): 155-173. magiran.com/p1605271
Vahid Riahi Riahi, Farhad Azizpour, Azar Nouri, Environmental Sustainability Analysis of Rural Settlements Case study: Khoramdareh County, Rural Development Strategies, 2016; 3(2): 155-173. magiran.com/p1605271
وحید ریاحی، فرهاد عزیزپور، آذر نوری، "تحلیل سطح پایداری محیطی سکونتگاه های روستایی در شهرستان خرمدره"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 3، شماره 2 (1395): 155-173. magiran.com/p1605271
Vahid Riahi Riahi, Farhad Azizpour, Azar Nouri, "Environmental Sustainability Analysis of Rural Settlements Case study: Khoramdareh County", Rural Development Strategies 3, no.2 (2016): 155-173. magiran.com/p1605271
وحید ریاحی، فرهاد عزیزپور، آذر نوری، (1395). 'تحلیل سطح پایداری محیطی سکونتگاه های روستایی در شهرستان خرمدره'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 3(2)، صص.155-173. magiran.com/p1605271
Vahid Riahi Riahi, Farhad Azizpour, Azar Nouri, (2016). 'Environmental Sustainability Analysis of Rural Settlements Case study: Khoramdareh County', Rural Development Strategies, 3(2), pp.155-173. magiran.com/p1605271
وحید ریاحی؛ فرهاد عزیزپور؛ آذر نوری. "تحلیل سطح پایداری محیطی سکونتگاه های روستایی در شهرستان خرمدره". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 3 ،2 ، 1395، 155-173. magiran.com/p1605271
Vahid Riahi Riahi; Farhad Azizpour; Azar Nouri. "Environmental Sustainability Analysis of Rural Settlements Case study: Khoramdareh County", Rural Development Strategies, 3, 2, 2016, 155-173. magiran.com/p1605271
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال