ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته قانع پسند، محمدرضا حاج سید هادی، (1395). تاثیر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 32(4)، 716-727. magiran.com/p1605814
F. Ghanepasand, M.R. Haj Seyed Hadi , (2016). Effects of nitrogen fixing bacteria and manure application on seed yield and essential oil content of black cumin (Nigella sativa L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 32(4), 716-727. magiran.com/p1605814
فرشته قانع پسند، محمدرضا حاج سید هادی، تاثیر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1395؛ 32(4): 716-727. magiran.com/p1605814
F. Ghanepasand, M.R. Haj Seyed Hadi , Effects of nitrogen fixing bacteria and manure application on seed yield and essential oil content of black cumin (Nigella sativa L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2016; 32(4): 716-727. magiran.com/p1605814
فرشته قانع پسند، محمدرضا حاج سید هادی، "تاثیر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 32، شماره 4 (1395): 716-727. magiran.com/p1605814
F. Ghanepasand, M.R. Haj Seyed Hadi , "Effects of nitrogen fixing bacteria and manure application on seed yield and essential oil content of black cumin (Nigella sativa L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 32, no.4 (2016): 716-727. magiran.com/p1605814
فرشته قانع پسند، محمدرضا حاج سید هادی، (1395). 'تاثیر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 32(4)، صص.716-727. magiran.com/p1605814
F. Ghanepasand, M.R. Haj Seyed Hadi , (2016). 'Effects of nitrogen fixing bacteria and manure application on seed yield and essential oil content of black cumin (Nigella sativa L.)', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 32(4), pp.716-727. magiran.com/p1605814
فرشته قانع پسند؛ محمدرضا حاج سید هادی. "تاثیر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 32 ،4 ، 1395، 716-727. magiran.com/p1605814
F. Ghanepasand; M.R. Haj Seyed Hadi . "Effects of nitrogen fixing bacteria and manure application on seed yield and essential oil content of black cumin (Nigella sativa L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 32, 4, 2016, 716-727. magiran.com/p1605814
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال