ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سودابه مفاخری، بهور اصغری، ملیحه شلتوکی، (1395). تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو، بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 32(4)، 667-677. magiran.com/p1605818
S. Mafakheri , B. Asghari, M. Shaltooki, (2016). Effects of biological, chemical and nano-fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 32(4), 667-677. magiran.com/p1605818
سودابه مفاخری، بهور اصغری، ملیحه شلتوکی، تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو، بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1395؛ 32(4): 667-677. magiran.com/p1605818
S. Mafakheri , B. Asghari, M. Shaltooki, Effects of biological, chemical and nano-fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2016; 32(4): 667-677. magiran.com/p1605818
سودابه مفاخری، بهور اصغری، ملیحه شلتوکی، "تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو، بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 32، شماره 4 (1395): 667-677. magiran.com/p1605818
S. Mafakheri , B. Asghari, M. Shaltooki, "Effects of biological, chemical and nano-fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 32, no.4 (2016): 667-677. magiran.com/p1605818
سودابه مفاخری، بهور اصغری، ملیحه شلتوکی، (1395). 'تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو، بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 32(4)، صص.667-677. magiran.com/p1605818
S. Mafakheri , B. Asghari, M. Shaltooki, (2016). 'Effects of biological, chemical and nano-fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 32(4), pp.667-677. magiran.com/p1605818
سودابه مفاخری؛ بهور اصغری؛ ملیحه شلتوکی. "تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو، بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 32 ،4 ، 1395، 667-677. magiran.com/p1605818
S. Mafakheri ; B. Asghari; M. Shaltooki. "Effects of biological, chemical and nano-fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 32, 4, 2016, 667-677. magiran.com/p1605818
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال