ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه سادات خالقی، محمود دژم، رضا عطااللهی، (1395). بررسی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تاثیر عصاره حلال های مختلف برگ اکالیپتوس (Eucalyptusglobulus Lobill.)، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 29(2)، 177-185. magiran.com/p1605979
, (2016). A Study of seed germination and seedling growth of eggplant (Solanum melongena L.) affected by various solvents extract of leaves of Eucalyptus (Eucalyptus globulus Labill), Journal of Molecular and Cellular Research, 29(2), 177-185. magiran.com/p1605979
صدیقه سادات خالقی، محمود دژم، رضا عطااللهی، بررسی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تاثیر عصاره حلال های مختلف برگ اکالیپتوس (Eucalyptusglobulus Lobill.). مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1395؛ 29(2): 177-185. magiran.com/p1605979
, A Study of seed germination and seedling growth of eggplant (Solanum melongena L.) affected by various solvents extract of leaves of Eucalyptus (Eucalyptus globulus Labill), Journal of Molecular and Cellular Research, 2016; 29(2): 177-185. magiran.com/p1605979
صدیقه سادات خالقی، محمود دژم، رضا عطااللهی، "بررسی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تاثیر عصاره حلال های مختلف برگ اکالیپتوس (Eucalyptusglobulus Lobill.)"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 29، شماره 2 (1395): 177-185. magiran.com/p1605979
, "A Study of seed germination and seedling growth of eggplant (Solanum melongena L.) affected by various solvents extract of leaves of Eucalyptus (Eucalyptus globulus Labill)", Journal of Molecular and Cellular Research 29, no.2 (2016): 177-185. magiran.com/p1605979
صدیقه سادات خالقی، محمود دژم، رضا عطااللهی، (1395). 'بررسی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تاثیر عصاره حلال های مختلف برگ اکالیپتوس (Eucalyptusglobulus Lobill.)'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 29(2)، صص.177-185. magiran.com/p1605979
, (2016). 'A Study of seed germination and seedling growth of eggplant (Solanum melongena L.) affected by various solvents extract of leaves of Eucalyptus (Eucalyptus globulus Labill)', Journal of Molecular and Cellular Research, 29(2), pp.177-185. magiran.com/p1605979
صدیقه سادات خالقی؛ محمود دژم؛ رضا عطااللهی. "بررسی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تاثیر عصاره حلال های مختلف برگ اکالیپتوس (Eucalyptusglobulus Lobill.)". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 29 ،2 ، 1395، 177-185. magiran.com/p1605979
. "A Study of seed germination and seedling growth of eggplant (Solanum melongena L.) affected by various solvents extract of leaves of Eucalyptus (Eucalyptus globulus Labill)", Journal of Molecular and Cellular Research, 29, 2, 2016, 177-185. magiran.com/p1605979
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال