ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم تن آزاد، غلام رضا شریفی سیرچی، عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی، مرتضی یوسف زادی، (1395). بهبود صفات پایداری و فعالیت آنزیمی در گل بریده میخک (caryophyllus L. Dianthus) رقم دیانا در محلول های نگهدارنده، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 29(1)، 43. magiran.com/p1606028
Tanazad M., Sharifi, Sirchi Gh.R., Mirzaalian, Dastjerdi A.M., Yousefzadi M, (2016). Improvment of stability traits and enzyme activity in Diana carnation (caryophyllus L. Dianthus) cut flower in preservative solutions, Journal of Plant Research, 29(1), 43. magiran.com/p1606028
مریم تن آزاد، غلام رضا شریفی سیرچی، عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی، مرتضی یوسف زادی، بهبود صفات پایداری و فعالیت آنزیمی در گل بریده میخک (caryophyllus L. Dianthus) رقم دیانا در محلول های نگهدارنده. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1395؛ 29(1): 43. magiran.com/p1606028
Tanazad M., Sharifi, Sirchi Gh.R., Mirzaalian, Dastjerdi A.M., Yousefzadi M, Improvment of stability traits and enzyme activity in Diana carnation (caryophyllus L. Dianthus) cut flower in preservative solutions, Journal of Plant Research, 2016; 29(1): 43. magiran.com/p1606028
مریم تن آزاد، غلام رضا شریفی سیرچی، عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی، مرتضی یوسف زادی، "بهبود صفات پایداری و فعالیت آنزیمی در گل بریده میخک (caryophyllus L. Dianthus) رقم دیانا در محلول های نگهدارنده"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 29، شماره 1 (1395): 43. magiran.com/p1606028
Tanazad M., Sharifi, Sirchi Gh.R., Mirzaalian, Dastjerdi A.M., Yousefzadi M, "Improvment of stability traits and enzyme activity in Diana carnation (caryophyllus L. Dianthus) cut flower in preservative solutions", Journal of Plant Research 29, no.1 (2016): 43. magiran.com/p1606028
مریم تن آزاد، غلام رضا شریفی سیرچی، عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی، مرتضی یوسف زادی، (1395). 'بهبود صفات پایداری و فعالیت آنزیمی در گل بریده میخک (caryophyllus L. Dianthus) رقم دیانا در محلول های نگهدارنده'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 29(1)، صص.43. magiran.com/p1606028
Tanazad M., Sharifi, Sirchi Gh.R., Mirzaalian, Dastjerdi A.M., Yousefzadi M, (2016). 'Improvment of stability traits and enzyme activity in Diana carnation (caryophyllus L. Dianthus) cut flower in preservative solutions', Journal of Plant Research, 29(1), pp.43. magiran.com/p1606028
مریم تن آزاد؛ غلام رضا شریفی سیرچی؛ عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی؛ مرتضی یوسف زادی. "بهبود صفات پایداری و فعالیت آنزیمی در گل بریده میخک (caryophyllus L. Dianthus) رقم دیانا در محلول های نگهدارنده". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 29 ،1 ، 1395، 43. magiran.com/p1606028
Tanazad M.; Sharifi; Sirchi Gh.R.; Mirzaalian; Dastjerdi A.M.; Yousefzadi M. "Improvment of stability traits and enzyme activity in Diana carnation (caryophyllus L. Dianthus) cut flower in preservative solutions", Journal of Plant Research, 29, 1, 2016, 43. magiran.com/p1606028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال