ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس قمری زارع، سعیده قدیری سردرود، (1395). تاثیر شش نوع هورمون بر رویان زایی بدنی در گونه Eucalyptus rubida، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 29(2)، 266-277. magiran.com/p1606061
Abbas Ghamari Zare, Saeedeh Ghadiri Sardrood, (2016). The effect of six plant growth regulators on somatic embryogenesis in Eucalyptus rubida, Journal of Plant Research, 29(2), 266-277. magiran.com/p1606061
عباس قمری زارع، سعیده قدیری سردرود، تاثیر شش نوع هورمون بر رویان زایی بدنی در گونه Eucalyptus rubida. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1395؛ 29(2): 266-277. magiran.com/p1606061
Abbas Ghamari Zare, Saeedeh Ghadiri Sardrood, The effect of six plant growth regulators on somatic embryogenesis in Eucalyptus rubida, Journal of Plant Research, 2016; 29(2): 266-277. magiran.com/p1606061
عباس قمری زارع، سعیده قدیری سردرود، "تاثیر شش نوع هورمون بر رویان زایی بدنی در گونه Eucalyptus rubida"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 29، شماره 2 (1395): 266-277. magiran.com/p1606061
Abbas Ghamari Zare, Saeedeh Ghadiri Sardrood, "The effect of six plant growth regulators on somatic embryogenesis in Eucalyptus rubida", Journal of Plant Research 29, no.2 (2016): 266-277. magiran.com/p1606061
عباس قمری زارع، سعیده قدیری سردرود، (1395). 'تاثیر شش نوع هورمون بر رویان زایی بدنی در گونه Eucalyptus rubida'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 29(2)، صص.266-277. magiran.com/p1606061
Abbas Ghamari Zare, Saeedeh Ghadiri Sardrood, (2016). 'The effect of six plant growth regulators on somatic embryogenesis in Eucalyptus rubida', Journal of Plant Research, 29(2), pp.266-277. magiran.com/p1606061
عباس قمری زارع؛ سعیده قدیری سردرود. "تاثیر شش نوع هورمون بر رویان زایی بدنی در گونه Eucalyptus rubida". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 29 ،2 ، 1395، 266-277. magiran.com/p1606061
Abbas Ghamari Zare; Saeedeh Ghadiri Sardrood. "The effect of six plant growth regulators on somatic embryogenesis in Eucalyptus rubida", Journal of Plant Research, 29, 2, 2016, 266-277. magiran.com/p1606061
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال