ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید اجتهادی، مرضیه بهادران، فرشته قاسم زاده، پروانه ابریشم چی، (1395). بررسی اکولوژی فردی گونه ی گیاهی ex Litw. Salsola richteri (Moq.) Karel در استان خراسان جنوبی، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 29(2)، 437-452. magiran.com/p1606072
Hamid Ejtehadi, (2016). An Autecological Study of Salsola richteri (Moq.) Karel ex Litw. in South Khorasan, Journal of Plant Research, 29(2), 437-452. magiran.com/p1606072
حمید اجتهادی، مرضیه بهادران، فرشته قاسم زاده، پروانه ابریشم چی، بررسی اکولوژی فردی گونه ی گیاهی ex Litw. Salsola richteri (Moq.) Karel در استان خراسان جنوبی. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1395؛ 29(2): 437-452. magiran.com/p1606072
Hamid Ejtehadi, An Autecological Study of Salsola richteri (Moq.) Karel ex Litw. in South Khorasan, Journal of Plant Research, 2016; 29(2): 437-452. magiran.com/p1606072
حمید اجتهادی، مرضیه بهادران، فرشته قاسم زاده، پروانه ابریشم چی، "بررسی اکولوژی فردی گونه ی گیاهی ex Litw. Salsola richteri (Moq.) Karel در استان خراسان جنوبی"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 29، شماره 2 (1395): 437-452. magiran.com/p1606072
Hamid Ejtehadi, "An Autecological Study of Salsola richteri (Moq.) Karel ex Litw. in South Khorasan", Journal of Plant Research 29, no.2 (2016): 437-452. magiran.com/p1606072
حمید اجتهادی، مرضیه بهادران، فرشته قاسم زاده، پروانه ابریشم چی، (1395). 'بررسی اکولوژی فردی گونه ی گیاهی ex Litw. Salsola richteri (Moq.) Karel در استان خراسان جنوبی'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 29(2)، صص.437-452. magiran.com/p1606072
Hamid Ejtehadi, (2016). 'An Autecological Study of Salsola richteri (Moq.) Karel ex Litw. in South Khorasan', Journal of Plant Research, 29(2), pp.437-452. magiran.com/p1606072
حمید اجتهادی؛ مرضیه بهادران؛ فرشته قاسم زاده؛ پروانه ابریشم چی. "بررسی اکولوژی فردی گونه ی گیاهی ex Litw. Salsola richteri (Moq.) Karel در استان خراسان جنوبی". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 29 ،2 ، 1395، 437-452. magiran.com/p1606072
Hamid Ejtehadi. "An Autecological Study of Salsola richteri (Moq.) Karel ex Litw. in South Khorasan", Journal of Plant Research, 29, 2, 2016, 437-452. magiran.com/p1606072
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال