ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید قاسمی اسفهلان، مهدی ارزنلو، اسدالله بابای اهری، (1395). ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط از جنگل های ارسباران و ارزیابی بیماری زایی آن روی بلوط در شرایط گلخانه، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 52(2)، 217-230. magiran.com/p1606816
S. Ghasemi, Esfahlan, M. Arzanlou, A. Babai, Ahari, (2016). Detection of Biscogniauxia mediterranea, the causal agent of charcoal rot disease on oak trees in Arasbaran forests and evaluation of its pathogenicity on oak under glasshouse conditions, Iranian Journal of Plant Pathology, 52(2), 217-230. magiran.com/p1606816
سعید قاسمی اسفهلان، مهدی ارزنلو، اسدالله بابای اهری، ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط از جنگل های ارسباران و ارزیابی بیماری زایی آن روی بلوط در شرایط گلخانه. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1395؛ 52(2): 217-230. magiran.com/p1606816
S. Ghasemi, Esfahlan, M. Arzanlou, A. Babai, Ahari, Detection of Biscogniauxia mediterranea, the causal agent of charcoal rot disease on oak trees in Arasbaran forests and evaluation of its pathogenicity on oak under glasshouse conditions, Iranian Journal of Plant Pathology, 2016; 52(2): 217-230. magiran.com/p1606816
سعید قاسمی اسفهلان، مهدی ارزنلو، اسدالله بابای اهری، "ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط از جنگل های ارسباران و ارزیابی بیماری زایی آن روی بلوط در شرایط گلخانه"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 52، شماره 2 (1395): 217-230. magiran.com/p1606816
S. Ghasemi, Esfahlan, M. Arzanlou, A. Babai, Ahari, "Detection of Biscogniauxia mediterranea, the causal agent of charcoal rot disease on oak trees in Arasbaran forests and evaluation of its pathogenicity on oak under glasshouse conditions", Iranian Journal of Plant Pathology 52, no.2 (2016): 217-230. magiran.com/p1606816
سعید قاسمی اسفهلان، مهدی ارزنلو، اسدالله بابای اهری، (1395). 'ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط از جنگل های ارسباران و ارزیابی بیماری زایی آن روی بلوط در شرایط گلخانه'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 52(2)، صص.217-230. magiran.com/p1606816
S. Ghasemi, Esfahlan, M. Arzanlou, A. Babai, Ahari, (2016). 'Detection of Biscogniauxia mediterranea, the causal agent of charcoal rot disease on oak trees in Arasbaran forests and evaluation of its pathogenicity on oak under glasshouse conditions', Iranian Journal of Plant Pathology, 52(2), pp.217-230. magiran.com/p1606816
سعید قاسمی اسفهلان؛ مهدی ارزنلو؛ اسدالله بابای اهری. "ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط از جنگل های ارسباران و ارزیابی بیماری زایی آن روی بلوط در شرایط گلخانه". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 52 ،2 ، 1395، 217-230. magiran.com/p1606816
S. Ghasemi; Esfahlan; M. Arzanlou; A. Babai; Ahari. "Detection of Biscogniauxia mediterranea, the causal agent of charcoal rot disease on oak trees in Arasbaran forests and evaluation of its pathogenicity on oak under glasshouse conditions", Iranian Journal of Plant Pathology, 52, 2, 2016, 217-230. magiran.com/p1606816
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال