ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی، غلام خداکرمیان، محمد صالحی، آسوآنتا برتاچینی، (1395). بررسی خصوصیات فیتوپلاسماهای آر ان ای ریبوزومی گروه 2 همراه با بیماری جاروک یونجه در مناطق مختلف ایران، Journal Of Crop Protection، 5(4)، 581-590. magiran.com/p1609036
Seyyed Alireza Esmailzadeh Hosseini, Gholam Khodakaramian , Mohammad Salehi, Assunta Bertaccini, (2016). Characterization of 16SrII group phytoplasmas associated with alfalfa (Medicago sativa) witche's broom disease in diverse areas of Iran, Journal Of Crop Protection, 5(4), 581-590. magiran.com/p1609036
سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی، غلام خداکرمیان، محمد صالحی، آسوآنتا برتاچینی، بررسی خصوصیات فیتوپلاسماهای آر ان ای ریبوزومی گروه 2 همراه با بیماری جاروک یونجه در مناطق مختلف ایران. Journal Of Crop Protection، 1395؛ 5(4): 581-590. magiran.com/p1609036
Seyyed Alireza Esmailzadeh Hosseini, Gholam Khodakaramian , Mohammad Salehi, Assunta Bertaccini, Characterization of 16SrII group phytoplasmas associated with alfalfa (Medicago sativa) witche's broom disease in diverse areas of Iran, Journal Of Crop Protection, 2016; 5(4): 581-590. magiran.com/p1609036
سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی، غلام خداکرمیان، محمد صالحی، آسوآنتا برتاچینی، "بررسی خصوصیات فیتوپلاسماهای آر ان ای ریبوزومی گروه 2 همراه با بیماری جاروک یونجه در مناطق مختلف ایران"، Journal Of Crop Protection 5، شماره 4 (1395): 581-590. magiran.com/p1609036
Seyyed Alireza Esmailzadeh Hosseini, Gholam Khodakaramian , Mohammad Salehi, Assunta Bertaccini, "Characterization of 16SrII group phytoplasmas associated with alfalfa (Medicago sativa) witche's broom disease in diverse areas of Iran", Journal Of Crop Protection 5, no.4 (2016): 581-590. magiran.com/p1609036
سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی، غلام خداکرمیان، محمد صالحی، آسوآنتا برتاچینی، (1395). 'بررسی خصوصیات فیتوپلاسماهای آر ان ای ریبوزومی گروه 2 همراه با بیماری جاروک یونجه در مناطق مختلف ایران'، Journal Of Crop Protection، 5(4)، صص.581-590. magiran.com/p1609036
Seyyed Alireza Esmailzadeh Hosseini, Gholam Khodakaramian , Mohammad Salehi, Assunta Bertaccini, (2016). 'Characterization of 16SrII group phytoplasmas associated with alfalfa (Medicago sativa) witche's broom disease in diverse areas of Iran', Journal Of Crop Protection, 5(4), pp.581-590. magiran.com/p1609036
سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی؛ غلام خداکرمیان؛ محمد صالحی؛ آسوآنتا برتاچینی. "بررسی خصوصیات فیتوپلاسماهای آر ان ای ریبوزومی گروه 2 همراه با بیماری جاروک یونجه در مناطق مختلف ایران". Journal Of Crop Protection، 5 ،4 ، 1395، 581-590. magiran.com/p1609036
Seyyed Alireza Esmailzadeh Hosseini; Gholam Khodakaramian ; Mohammad Salehi; Assunta Bertaccini. "Characterization of 16SrII group phytoplasmas associated with alfalfa (Medicago sativa) witche's broom disease in diverse areas of Iran", Journal Of Crop Protection, 5, 4, 2016, 581-590. magiran.com/p1609036
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال