ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود احمدی منصورآباد، اکبر کارگر بیده، محمد عبدالهی، (1395). اثرات برخی عناصر کم مصرف و پرمصرف بر روی نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne incognita، در خیار گلخانه ای (Cucumis sativus cv. Negin)، Journal Of Crop Protection، 5(4)، 507-517. magiran.com/p1609043
Mahmoud Ahmadi Mansourabad , Akbar Kargar Bideh, Mohammad Abdollahi, (2016). Effects of some micronutrients and macronutrients on the root-knot nematode, Meloidogyne incognita, in greenhouse cucumber (Cucumis sativus cv. Negin), Journal Of Crop Protection, 5(4), 507-517. magiran.com/p1609043
محمود احمدی منصورآباد، اکبر کارگر بیده، محمد عبدالهی، اثرات برخی عناصر کم مصرف و پرمصرف بر روی نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne incognita، در خیار گلخانه ای (Cucumis sativus cv. Negin). Journal Of Crop Protection، 1395؛ 5(4): 507-517. magiran.com/p1609043
Mahmoud Ahmadi Mansourabad , Akbar Kargar Bideh, Mohammad Abdollahi, Effects of some micronutrients and macronutrients on the root-knot nematode, Meloidogyne incognita, in greenhouse cucumber (Cucumis sativus cv. Negin), Journal Of Crop Protection, 2016; 5(4): 507-517. magiran.com/p1609043
محمود احمدی منصورآباد، اکبر کارگر بیده، محمد عبدالهی، "اثرات برخی عناصر کم مصرف و پرمصرف بر روی نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne incognita، در خیار گلخانه ای (Cucumis sativus cv. Negin)"، Journal Of Crop Protection 5، شماره 4 (1395): 507-517. magiran.com/p1609043
Mahmoud Ahmadi Mansourabad , Akbar Kargar Bideh, Mohammad Abdollahi, "Effects of some micronutrients and macronutrients on the root-knot nematode, Meloidogyne incognita, in greenhouse cucumber (Cucumis sativus cv. Negin)", Journal Of Crop Protection 5, no.4 (2016): 507-517. magiran.com/p1609043
محمود احمدی منصورآباد، اکبر کارگر بیده، محمد عبدالهی، (1395). 'اثرات برخی عناصر کم مصرف و پرمصرف بر روی نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne incognita، در خیار گلخانه ای (Cucumis sativus cv. Negin)'، Journal Of Crop Protection، 5(4)، صص.507-517. magiran.com/p1609043
Mahmoud Ahmadi Mansourabad , Akbar Kargar Bideh, Mohammad Abdollahi, (2016). 'Effects of some micronutrients and macronutrients on the root-knot nematode, Meloidogyne incognita, in greenhouse cucumber (Cucumis sativus cv. Negin)', Journal Of Crop Protection, 5(4), pp.507-517. magiran.com/p1609043
محمود احمدی منصورآباد؛ اکبر کارگر بیده؛ محمد عبدالهی. "اثرات برخی عناصر کم مصرف و پرمصرف بر روی نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne incognita، در خیار گلخانه ای (Cucumis sativus cv. Negin)". Journal Of Crop Protection، 5 ،4 ، 1395، 507-517. magiran.com/p1609043
Mahmoud Ahmadi Mansourabad ; Akbar Kargar Bideh; Mohammad Abdollahi. "Effects of some micronutrients and macronutrients on the root-knot nematode, Meloidogyne incognita, in greenhouse cucumber (Cucumis sativus cv. Negin)", Journal Of Crop Protection, 5, 4, 2016, 507-517. magiran.com/p1609043
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال