ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرمدرسی چهاردهی، فرشاد رخشنده رو، جواد مظفری، لیلا موسوی، (1395). بررسی اثرات روش شیمی-گرمادرمانی در شرایط درون شیشه ای برای حذف ویروس موزاییک آرابیس و لکه حلقه ای بافت مرده ی هسته دارها در نهال گیاه رز، Journal Of Crop Protection، 5(4)، 497-506. magiran.com/p1609044
Amir Modarresi Chahardehi , Farshad Rakhshandehroo, Javad Mozafari, Leila Mousavi, (2016). Efficiency of a chemo-thermotherapy technique for eliminating Arabis mosaic virus (ArMV) and Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) from in vitro rose plantlets, Journal Of Crop Protection, 5(4), 497-506. magiran.com/p1609044
امیرمدرسی چهاردهی، فرشاد رخشنده رو، جواد مظفری، لیلا موسوی، بررسی اثرات روش شیمی-گرمادرمانی در شرایط درون شیشه ای برای حذف ویروس موزاییک آرابیس و لکه حلقه ای بافت مرده ی هسته دارها در نهال گیاه رز. Journal Of Crop Protection، 1395؛ 5(4): 497-506. magiran.com/p1609044
Amir Modarresi Chahardehi , Farshad Rakhshandehroo, Javad Mozafari, Leila Mousavi, Efficiency of a chemo-thermotherapy technique for eliminating Arabis mosaic virus (ArMV) and Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) from in vitro rose plantlets, Journal Of Crop Protection, 2016; 5(4): 497-506. magiran.com/p1609044
امیرمدرسی چهاردهی، فرشاد رخشنده رو، جواد مظفری، لیلا موسوی، "بررسی اثرات روش شیمی-گرمادرمانی در شرایط درون شیشه ای برای حذف ویروس موزاییک آرابیس و لکه حلقه ای بافت مرده ی هسته دارها در نهال گیاه رز"، Journal Of Crop Protection 5، شماره 4 (1395): 497-506. magiran.com/p1609044
Amir Modarresi Chahardehi , Farshad Rakhshandehroo, Javad Mozafari, Leila Mousavi, "Efficiency of a chemo-thermotherapy technique for eliminating Arabis mosaic virus (ArMV) and Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) from in vitro rose plantlets", Journal Of Crop Protection 5, no.4 (2016): 497-506. magiran.com/p1609044
امیرمدرسی چهاردهی، فرشاد رخشنده رو، جواد مظفری، لیلا موسوی، (1395). 'بررسی اثرات روش شیمی-گرمادرمانی در شرایط درون شیشه ای برای حذف ویروس موزاییک آرابیس و لکه حلقه ای بافت مرده ی هسته دارها در نهال گیاه رز'، Journal Of Crop Protection، 5(4)، صص.497-506. magiran.com/p1609044
Amir Modarresi Chahardehi , Farshad Rakhshandehroo, Javad Mozafari, Leila Mousavi, (2016). 'Efficiency of a chemo-thermotherapy technique for eliminating Arabis mosaic virus (ArMV) and Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) from in vitro rose plantlets', Journal Of Crop Protection, 5(4), pp.497-506. magiran.com/p1609044
امیرمدرسی چهاردهی؛ فرشاد رخشنده رو؛ جواد مظفری؛ لیلا موسوی. "بررسی اثرات روش شیمی-گرمادرمانی در شرایط درون شیشه ای برای حذف ویروس موزاییک آرابیس و لکه حلقه ای بافت مرده ی هسته دارها در نهال گیاه رز". Journal Of Crop Protection، 5 ،4 ، 1395، 497-506. magiran.com/p1609044
Amir Modarresi Chahardehi ; Farshad Rakhshandehroo; Javad Mozafari; Leila Mousavi. "Efficiency of a chemo-thermotherapy technique for eliminating Arabis mosaic virus (ArMV) and Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) from in vitro rose plantlets", Journal Of Crop Protection, 5, 4, 2016, 497-506. magiran.com/p1609044
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال