ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرحمان حسنی فر، سید مصطفی تقوی مقدم، (1394). بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان های سیاسی - فکری آن دوره، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 4(14)، 1. magiran.com/p1609328
Abdorahman Hasani Far, Sayed Mostafa Taghavi Moghadam, (2015). A study on the movement of the Iranian people in 1977-1978 in comparison with the views and positions of political-intellectual movements of that period, Journal of Islamic Revolution Research, 4(14), 1. magiran.com/p1609328
عبدالرحمان حسنی فر، سید مصطفی تقوی مقدم، بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان های سیاسی - فکری آن دوره. نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 1394؛ 4(14): 1. magiran.com/p1609328
Abdorahman Hasani Far, Sayed Mostafa Taghavi Moghadam, A study on the movement of the Iranian people in 1977-1978 in comparison with the views and positions of political-intellectual movements of that period, Journal of Islamic Revolution Research, 2015; 4(14): 1. magiran.com/p1609328
عبدالرحمان حسنی فر، سید مصطفی تقوی مقدم، "بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان های سیاسی - فکری آن دوره"، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی 4، شماره 14 (1394): 1. magiran.com/p1609328
Abdorahman Hasani Far, Sayed Mostafa Taghavi Moghadam, "A study on the movement of the Iranian people in 1977-1978 in comparison with the views and positions of political-intellectual movements of that period", Journal of Islamic Revolution Research 4, no.14 (2015): 1. magiran.com/p1609328
عبدالرحمان حسنی فر، سید مصطفی تقوی مقدم، (1394). 'بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان های سیاسی - فکری آن دوره'، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 4(14)، صص.1. magiran.com/p1609328
Abdorahman Hasani Far, Sayed Mostafa Taghavi Moghadam, (2015). 'A study on the movement of the Iranian people in 1977-1978 in comparison with the views and positions of political-intellectual movements of that period', Journal of Islamic Revolution Research, 4(14), pp.1. magiran.com/p1609328
عبدالرحمان حسنی فر؛ سید مصطفی تقوی مقدم. "بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان های سیاسی - فکری آن دوره". نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 4 ،14 ، 1394، 1. magiran.com/p1609328
Abdorahman Hasani Far; Sayed Mostafa Taghavi Moghadam. "A study on the movement of the Iranian people in 1977-1978 in comparison with the views and positions of political-intellectual movements of that period", Journal of Islamic Revolution Research, 4, 14, 2015, 1. magiran.com/p1609328
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال