ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علی مرتضوی امامی زواره، اصغر افتخاری، حسین هرسیج، (1394). منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر آیات قرآن، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 4(14)، 109. magiran.com/p1609333
Ali Mortazavi Emami Zavvaerh, Asghar Eftekhari, Hosain Harsij, (2015). Sources of I.R.Irans Soft Power with Emphasis on Holy Quran, Journal of Islamic Revolution Research, 4(14), 109. magiran.com/p1609333
سید علی مرتضوی امامی زواره، اصغر افتخاری، حسین هرسیج، منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر آیات قرآن. نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 1394؛ 4(14): 109. magiran.com/p1609333
Ali Mortazavi Emami Zavvaerh, Asghar Eftekhari, Hosain Harsij, Sources of I.R.Irans Soft Power with Emphasis on Holy Quran, Journal of Islamic Revolution Research, 2015; 4(14): 109. magiran.com/p1609333
سید علی مرتضوی امامی زواره، اصغر افتخاری، حسین هرسیج، "منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر آیات قرآن"، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی 4، شماره 14 (1394): 109. magiran.com/p1609333
Ali Mortazavi Emami Zavvaerh, Asghar Eftekhari, Hosain Harsij, "Sources of I.R.Irans Soft Power with Emphasis on Holy Quran", Journal of Islamic Revolution Research 4, no.14 (2015): 109. magiran.com/p1609333
سید علی مرتضوی امامی زواره، اصغر افتخاری، حسین هرسیج، (1394). 'منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر آیات قرآن'، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 4(14)، صص.109. magiran.com/p1609333
Ali Mortazavi Emami Zavvaerh, Asghar Eftekhari, Hosain Harsij, (2015). 'Sources of I.R.Irans Soft Power with Emphasis on Holy Quran', Journal of Islamic Revolution Research, 4(14), pp.109. magiran.com/p1609333
سید علی مرتضوی امامی زواره؛ اصغر افتخاری؛ حسین هرسیج. "منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر آیات قرآن". نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 4 ،14 ، 1394، 109. magiran.com/p1609333
Ali Mortazavi Emami Zavvaerh; Asghar Eftekhari; Hosain Harsij. "Sources of I.R.Irans Soft Power with Emphasis on Holy Quran", Journal of Islamic Revolution Research, 4, 14, 2015, 109. magiran.com/p1609333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال