ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرامرز خداییان ، سهیلا اسمی، سید سعید حسینی، (1395). اثر نانوذرات رس بر خواص ساختاری و حرارتی فیلم های نانوبیوپلیمری بر پایه کفیران، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 47(3)، 441-449. magiran.com/p1609386
Faramarz Khodaiyan , Sohyla Esmi, Syed Saeid Hosseini, (2016). Effect of clay nanoparticle on structural and thermal properties of nano-biopolymer films based on kefiran, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 47(3), 441-449. magiran.com/p1609386
فرامرز خداییان ، سهیلا اسمی، سید سعید حسینی، اثر نانوذرات رس بر خواص ساختاری و حرارتی فیلم های نانوبیوپلیمری بر پایه کفیران. نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 1395؛ 47(3): 441-449. magiran.com/p1609386
Faramarz Khodaiyan , Sohyla Esmi, Syed Saeid Hosseini, Effect of clay nanoparticle on structural and thermal properties of nano-biopolymer films based on kefiran, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 2016; 47(3): 441-449. magiran.com/p1609386
فرامرز خداییان ، سهیلا اسمی، سید سعید حسینی، "اثر نانوذرات رس بر خواص ساختاری و حرارتی فیلم های نانوبیوپلیمری بر پایه کفیران"، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 47، شماره 3 (1395): 441-449. magiran.com/p1609386
Faramarz Khodaiyan , Sohyla Esmi, Syed Saeid Hosseini, "Effect of clay nanoparticle on structural and thermal properties of nano-biopolymer films based on kefiran", Iranian Journal of Biosystems Engineering 47, no.3 (2016): 441-449. magiran.com/p1609386
فرامرز خداییان ، سهیلا اسمی، سید سعید حسینی، (1395). 'اثر نانوذرات رس بر خواص ساختاری و حرارتی فیلم های نانوبیوپلیمری بر پایه کفیران'، نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 47(3)، صص.441-449. magiran.com/p1609386
Faramarz Khodaiyan , Sohyla Esmi, Syed Saeid Hosseini, (2016). 'Effect of clay nanoparticle on structural and thermal properties of nano-biopolymer films based on kefiran', Iranian Journal of Biosystems Engineering, 47(3), pp.441-449. magiran.com/p1609386
فرامرز خداییان ؛ سهیلا اسمی؛ سید سعید حسینی. "اثر نانوذرات رس بر خواص ساختاری و حرارتی فیلم های نانوبیوپلیمری بر پایه کفیران". نشریه مهندسی بیوسیستم ایران، 47 ،3 ، 1395، 441-449. magiran.com/p1609386
Faramarz Khodaiyan ; Sohyla Esmi; Syed Saeid Hosseini. "Effect of clay nanoparticle on structural and thermal properties of nano-biopolymer films based on kefiran", Iranian Journal of Biosystems Engineering, 47, 3, 2016, 441-449. magiran.com/p1609386
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال