ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا فرزین، رضا اکبریان، سید محمدعلی حجتی، (1395). پایه بودن اعتقاد به خدا از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلانتینگا، فصلنامه فلسفه دین، 13(2)، 329-348. magiran.com/p1610122
Samira Farzin , Reza Akbarian, Seyyed Mohammad Ali Hojati, (2016). Allamma Tabatabaee and Alvin Plantinga on the basic proposition " God exists", Journal of Philosophy of Religion, 13(2), 329-348. magiran.com/p1610122
سمیرا فرزین، رضا اکبریان، سید محمدعلی حجتی، پایه بودن اعتقاد به خدا از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلانتینگا. فصلنامه فلسفه دین، 1395؛ 13(2): 329-348. magiran.com/p1610122
Samira Farzin , Reza Akbarian, Seyyed Mohammad Ali Hojati, Allamma Tabatabaee and Alvin Plantinga on the basic proposition " God exists", Journal of Philosophy of Religion, 2016; 13(2): 329-348. magiran.com/p1610122
سمیرا فرزین، رضا اکبریان، سید محمدعلی حجتی، "پایه بودن اعتقاد به خدا از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلانتینگا"، فصلنامه فلسفه دین 13، شماره 2 (1395): 329-348. magiran.com/p1610122
Samira Farzin , Reza Akbarian, Seyyed Mohammad Ali Hojati, "Allamma Tabatabaee and Alvin Plantinga on the basic proposition " God exists"", Journal of Philosophy of Religion 13, no.2 (2016): 329-348. magiran.com/p1610122
سمیرا فرزین، رضا اکبریان، سید محمدعلی حجتی، (1395). 'پایه بودن اعتقاد به خدا از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلانتینگا'، فصلنامه فلسفه دین، 13(2)، صص.329-348. magiran.com/p1610122
Samira Farzin , Reza Akbarian, Seyyed Mohammad Ali Hojati, (2016). 'Allamma Tabatabaee and Alvin Plantinga on the basic proposition " God exists"', Journal of Philosophy of Religion, 13(2), pp.329-348. magiran.com/p1610122
سمیرا فرزین؛ رضا اکبریان؛ سید محمدعلی حجتی. "پایه بودن اعتقاد به خدا از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلانتینگا". فصلنامه فلسفه دین، 13 ،2 ، 1395، 329-348. magiran.com/p1610122
Samira Farzin ; Reza Akbarian; Seyyed Mohammad Ali Hojati. "Allamma Tabatabaee and Alvin Plantinga on the basic proposition " God exists"", Journal of Philosophy of Religion, 13, 2, 2016, 329-348. magiran.com/p1610122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال