ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Sareh Habibzadeh, Shima Safaeian, Marjan Behruzibakhsh, Parisa Kaviyani, Mohamadjavad Kharazifard, (2016). Effect of Storage Time and Temperature on Dimensional Stability of Impressions Made with Zinc Oxide Impression Paste, Frontiers in Dentistry, 13(3), 193-198. magiran.com/p1610212
Sareh Habibzadeh, Shima Safaeian, Marjan Behruzibakhsh, Parisa Kaviyani, Mohamadjavad Kharazifard, Effect of Storage Time and Temperature on Dimensional Stability of Impressions Made with Zinc Oxide Impression Paste, Frontiers in Dentistry, 2016; 13(3): 193-198. magiran.com/p1610212
Sareh Habibzadeh, Shima Safaeian, Marjan Behruzibakhsh, Parisa Kaviyani, Mohamadjavad Kharazifard, "Effect of Storage Time and Temperature on Dimensional Stability of Impressions Made with Zinc Oxide Impression Paste", Frontiers in Dentistry 13, no.3 (2016): 193-198. magiran.com/p1610212
Sareh Habibzadeh, Shima Safaeian, Marjan Behruzibakhsh, Parisa Kaviyani, Mohamadjavad Kharazifard, (2016). 'Effect of Storage Time and Temperature on Dimensional Stability of Impressions Made with Zinc Oxide Impression Paste', Frontiers in Dentistry, 13(3), pp.193-198. magiran.com/p1610212
Sareh Habibzadeh; Shima Safaeian; Marjan Behruzibakhsh; Parisa Kaviyani; Mohamadjavad Kharazifard. "Effect of Storage Time and Temperature on Dimensional Stability of Impressions Made with Zinc Oxide Impression Paste", Frontiers in Dentistry, 13, 3, 2016, 193-198. magiran.com/p1610212
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال