ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایران لک، احمد تمیم داری، (1395). مطالعه تطبیقی کهن الگوی «سفر» و «بازگشت» قهرمان در شاهنامه و ادیسه، نامه فرهنگستان، 15(3)، 161-184. magiran.com/p1610288
Iran Lak, Ahmad Tamimdari, (2016). A Comparative Study of the Archetype of Hero's Journey and Return in Shahnameh and Odyssey, , 15(3), 161-184. magiran.com/p1610288
ایران لک، احمد تمیم داری، مطالعه تطبیقی کهن الگوی «سفر» و «بازگشت» قهرمان در شاهنامه و ادیسه. نامه فرهنگستان، 1395؛ 15(3): 161-184. magiran.com/p1610288
Iran Lak, Ahmad Tamimdari, A Comparative Study of the Archetype of Hero's Journey and Return in Shahnameh and Odyssey, , 2016; 15(3): 161-184. magiran.com/p1610288
ایران لک، احمد تمیم داری، "مطالعه تطبیقی کهن الگوی «سفر» و «بازگشت» قهرمان در شاهنامه و ادیسه"، نامه فرهنگستان 15، شماره 3 (1395): 161-184. magiran.com/p1610288
Iran Lak, Ahmad Tamimdari, "A Comparative Study of the Archetype of Hero's Journey and Return in Shahnameh and Odyssey", 15, no.3 (2016): 161-184. magiran.com/p1610288
ایران لک، احمد تمیم داری، (1395). 'مطالعه تطبیقی کهن الگوی «سفر» و «بازگشت» قهرمان در شاهنامه و ادیسه'، نامه فرهنگستان، 15(3)، صص.161-184. magiran.com/p1610288
Iran Lak, Ahmad Tamimdari, (2016). 'A Comparative Study of the Archetype of Hero's Journey and Return in Shahnameh and Odyssey', , 15(3), pp.161-184. magiran.com/p1610288
ایران لک؛ احمد تمیم داری. "مطالعه تطبیقی کهن الگوی «سفر» و «بازگشت» قهرمان در شاهنامه و ادیسه". نامه فرهنگستان، 15 ،3 ، 1395، 161-184. magiran.com/p1610288
Iran Lak; Ahmad Tamimdari. "A Comparative Study of the Archetype of Hero's Journey and Return in Shahnameh and Odyssey", , 15, 3, 2016, 161-184. magiran.com/p1610288
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال