ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خلیل الله سردانیا، فائزه کیانی، (1395). تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف های اجتماعی، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 4(8)، 111-132. magiran.com/p1610311
Faezeh Kiani, Khalil Sardaniya, (2016). Analysis of Syria Crisis from Social Cleavages Perspective, Journal of Political sociology of Islamic world, 4(8), 111-132. magiran.com/p1610311
خلیل الله سردانیا، فائزه کیانی، تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف های اجتماعی. مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 1395؛ 4(8): 111-132. magiran.com/p1610311
Faezeh Kiani, Khalil Sardaniya, Analysis of Syria Crisis from Social Cleavages Perspective, Journal of Political sociology of Islamic world, 2016; 4(8): 111-132. magiran.com/p1610311
خلیل الله سردانیا، فائزه کیانی، "تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف های اجتماعی"، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 4، شماره 8 (1395): 111-132. magiran.com/p1610311
Faezeh Kiani, Khalil Sardaniya, "Analysis of Syria Crisis from Social Cleavages Perspective", Journal of Political sociology of Islamic world 4, no.8 (2016): 111-132. magiran.com/p1610311
خلیل الله سردانیا، فائزه کیانی، (1395). 'تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف های اجتماعی'، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 4(8)، صص.111-132. magiran.com/p1610311
Faezeh Kiani, Khalil Sardaniya, (2016). 'Analysis of Syria Crisis from Social Cleavages Perspective', Journal of Political sociology of Islamic world, 4(8), pp.111-132. magiran.com/p1610311
خلیل الله سردانیا؛ فائزه کیانی. "تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف های اجتماعی". مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 4 ،8 ، 1395، 111-132. magiran.com/p1610311
Faezeh Kiani; Khalil Sardaniya. "Analysis of Syria Crisis from Social Cleavages Perspective", Journal of Political sociology of Islamic world, 4, 8, 2016, 111-132. magiran.com/p1610311
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال