ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیلوفر نادری نژاد، هانیه سادات اجتهد، گلاله اصغری، پروین میرمیران ، فریدون عزیزی، (1395). بررسی ارتباط الگوهای غذایی غالب با بروز بیماری مزمن کلیه در افراد مبتلا به فشار خون بالا: مطالعه ی قند و لیپید تهران، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 18(4)، 231-242. magiran.com/p1612181
Niloofar Naderinejad, Hanieh, Sadat Ejtahed, Golaleh Asghari, Dr Parvin Mirmiran , Dr Fereidoun Azizi, (2016). Association between Dietary Patterns and Incidence of Chronic Kidney Disease in Adults with high Blood Pressure: Tehran Lipid and Glucose Study, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 18(4), 231-242. magiran.com/p1612181
نیلوفر نادری نژاد، هانیه سادات اجتهد، گلاله اصغری، پروین میرمیران ، فریدون عزیزی، بررسی ارتباط الگوهای غذایی غالب با بروز بیماری مزمن کلیه در افراد مبتلا به فشار خون بالا: مطالعه ی قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1395؛ 18(4): 231-242. magiran.com/p1612181
Niloofar Naderinejad, Hanieh, Sadat Ejtahed, Golaleh Asghari, Dr Parvin Mirmiran , Dr Fereidoun Azizi, Association between Dietary Patterns and Incidence of Chronic Kidney Disease in Adults with high Blood Pressure: Tehran Lipid and Glucose Study, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2016; 18(4): 231-242. magiran.com/p1612181
نیلوفر نادری نژاد، هانیه سادات اجتهد، گلاله اصغری، پروین میرمیران ، فریدون عزیزی، "بررسی ارتباط الگوهای غذایی غالب با بروز بیماری مزمن کلیه در افراد مبتلا به فشار خون بالا: مطالعه ی قند و لیپید تهران"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 18، شماره 4 (1395): 231-242. magiran.com/p1612181
Niloofar Naderinejad, Hanieh, Sadat Ejtahed, Golaleh Asghari, Dr Parvin Mirmiran , Dr Fereidoun Azizi, "Association between Dietary Patterns and Incidence of Chronic Kidney Disease in Adults with high Blood Pressure: Tehran Lipid and Glucose Study", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 18, no.4 (2016): 231-242. magiran.com/p1612181
نیلوفر نادری نژاد، هانیه سادات اجتهد، گلاله اصغری، پروین میرمیران ، فریدون عزیزی، (1395). 'بررسی ارتباط الگوهای غذایی غالب با بروز بیماری مزمن کلیه در افراد مبتلا به فشار خون بالا: مطالعه ی قند و لیپید تهران'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 18(4)، صص.231-242. magiran.com/p1612181
Niloofar Naderinejad, Hanieh, Sadat Ejtahed, Golaleh Asghari, Dr Parvin Mirmiran , Dr Fereidoun Azizi, (2016). 'Association between Dietary Patterns and Incidence of Chronic Kidney Disease in Adults with high Blood Pressure: Tehran Lipid and Glucose Study', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 18(4), pp.231-242. magiran.com/p1612181
نیلوفر نادری نژاد؛ هانیه سادات اجتهد؛ گلاله اصغری؛ پروین میرمیران ؛ فریدون عزیزی. "بررسی ارتباط الگوهای غذایی غالب با بروز بیماری مزمن کلیه در افراد مبتلا به فشار خون بالا: مطالعه ی قند و لیپید تهران". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 18 ،4 ، 1395، 231-242. magiran.com/p1612181
Niloofar Naderinejad; Hanieh; Sadat Ejtahed; Golaleh Asghari; Dr Parvin Mirmiran ; Dr Fereidoun Azizi. "Association between Dietary Patterns and Incidence of Chronic Kidney Disease in Adults with high Blood Pressure: Tehran Lipid and Glucose Study", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 18, 4, 2016, 231-242. magiran.com/p1612181
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال