ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین گرجی، امید کریمی، مرتضی عبدالهی، قاسم گرجی، (1395). وامگیری و تلفیق واژگانی زبان انگلیسی از زبان عربی، فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری، 1(2)، 81. magiran.com/p1612401
Hossein Gorji, Omid Karimi, Morteza Abdullahi, Ghassem Gorji, (2016). Borrowing combination of English vocabulary from Arabic, Journal of New Ideas on Science and Technology, 1(2), 81. magiran.com/p1612401
حسین گرجی، امید کریمی، مرتضی عبدالهی، قاسم گرجی، وامگیری و تلفیق واژگانی زبان انگلیسی از زبان عربی. فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری، 1395؛ 1(2): 81. magiran.com/p1612401
Hossein Gorji, Omid Karimi, Morteza Abdullahi, Ghassem Gorji, Borrowing combination of English vocabulary from Arabic, Journal of New Ideas on Science and Technology, 2016; 1(2): 81. magiran.com/p1612401
حسین گرجی، امید کریمی، مرتضی عبدالهی، قاسم گرجی، "وامگیری و تلفیق واژگانی زبان انگلیسی از زبان عربی"، فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری 1، شماره 2 (1395): 81. magiran.com/p1612401
Hossein Gorji, Omid Karimi, Morteza Abdullahi, Ghassem Gorji, "Borrowing combination of English vocabulary from Arabic", Journal of New Ideas on Science and Technology 1, no.2 (2016): 81. magiran.com/p1612401
حسین گرجی، امید کریمی، مرتضی عبدالهی، قاسم گرجی، (1395). 'وامگیری و تلفیق واژگانی زبان انگلیسی از زبان عربی'، فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری، 1(2)، صص.81. magiran.com/p1612401
Hossein Gorji, Omid Karimi, Morteza Abdullahi, Ghassem Gorji, (2016). 'Borrowing combination of English vocabulary from Arabic', Journal of New Ideas on Science and Technology, 1(2), pp.81. magiran.com/p1612401
حسین گرجی؛ امید کریمی؛ مرتضی عبدالهی؛ قاسم گرجی. "وامگیری و تلفیق واژگانی زبان انگلیسی از زبان عربی". فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری، 1 ،2 ، 1395، 81. magiran.com/p1612401
Hossein Gorji; Omid Karimi; Morteza Abdullahi; Ghassem Gorji. "Borrowing combination of English vocabulary from Arabic", Journal of New Ideas on Science and Technology, 1, 2, 2016, 81. magiran.com/p1612401
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال