ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علی نبوی چاشمی، جابر قاسمی چالی، (1395). تعیین قیمت اختیار معاملات غیراستاندارد توام با مانع در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 5(20)، 205-222. magiran.com/p1612500
Seyed Ali Nabavi Chashmi , Jaber Ghasemi Chali, (2016). Appraisal Exotic Barrier Options in Tehran Stock Exchange, Journal of Investment Knowledge, 5(20), 205-222. magiran.com/p1612500
سید علی نبوی چاشمی، جابر قاسمی چالی، تعیین قیمت اختیار معاملات غیراستاندارد توام با مانع در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1395؛ 5(20): 205-222. magiran.com/p1612500
Seyed Ali Nabavi Chashmi , Jaber Ghasemi Chali, Appraisal Exotic Barrier Options in Tehran Stock Exchange, Journal of Investment Knowledge, 2016; 5(20): 205-222. magiran.com/p1612500
سید علی نبوی چاشمی، جابر قاسمی چالی، "تعیین قیمت اختیار معاملات غیراستاندارد توام با مانع در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 5، شماره 20 (1395): 205-222. magiran.com/p1612500
Seyed Ali Nabavi Chashmi , Jaber Ghasemi Chali, "Appraisal Exotic Barrier Options in Tehran Stock Exchange", Journal of Investment Knowledge 5, no.20 (2016): 205-222. magiran.com/p1612500
سید علی نبوی چاشمی، جابر قاسمی چالی، (1395). 'تعیین قیمت اختیار معاملات غیراستاندارد توام با مانع در بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 5(20)، صص.205-222. magiran.com/p1612500
Seyed Ali Nabavi Chashmi , Jaber Ghasemi Chali, (2016). 'Appraisal Exotic Barrier Options in Tehran Stock Exchange', Journal of Investment Knowledge, 5(20), pp.205-222. magiran.com/p1612500
سید علی نبوی چاشمی؛ جابر قاسمی چالی. "تعیین قیمت اختیار معاملات غیراستاندارد توام با مانع در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 5 ،20 ، 1395، 205-222. magiran.com/p1612500
Seyed Ali Nabavi Chashmi ; Jaber Ghasemi Chali. "Appraisal Exotic Barrier Options in Tehran Stock Exchange", Journal of Investment Knowledge, 5, 20, 2016, 205-222. magiran.com/p1612500
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال