ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی صالح آبادی، میثم علی محمدی، سیدجواد مرزانی، (1395). رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای ریسک تسویه صندوق تضمین تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 5(20)، 25-38. magiran.com/p1612509
Ali Salehabadi, Meysam Alimohammadi , Javad Marzani, (2016). Ranking Tehran Stock Exchange brokerage based on criteria of settlement risk from settlement guarantee fund (SGF) in Central Security Depository of Iran (CSDI), Journal of Investment Knowledge, 5(20), 25-38. magiran.com/p1612509
علی صالح آبادی، میثم علی محمدی، سیدجواد مرزانی، رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای ریسک تسویه صندوق تضمین تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1395؛ 5(20): 25-38. magiran.com/p1612509
Ali Salehabadi, Meysam Alimohammadi , Javad Marzani, Ranking Tehran Stock Exchange brokerage based on criteria of settlement risk from settlement guarantee fund (SGF) in Central Security Depository of Iran (CSDI), Journal of Investment Knowledge, 2016; 5(20): 25-38. magiran.com/p1612509
علی صالح آبادی، میثم علی محمدی، سیدجواد مرزانی، "رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای ریسک تسویه صندوق تضمین تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 5، شماره 20 (1395): 25-38. magiran.com/p1612509
Ali Salehabadi, Meysam Alimohammadi , Javad Marzani, "Ranking Tehran Stock Exchange brokerage based on criteria of settlement risk from settlement guarantee fund (SGF) in Central Security Depository of Iran (CSDI)", Journal of Investment Knowledge 5, no.20 (2016): 25-38. magiran.com/p1612509
علی صالح آبادی، میثم علی محمدی، سیدجواد مرزانی، (1395). 'رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای ریسک تسویه صندوق تضمین تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 5(20)، صص.25-38. magiran.com/p1612509
Ali Salehabadi, Meysam Alimohammadi , Javad Marzani, (2016). 'Ranking Tehran Stock Exchange brokerage based on criteria of settlement risk from settlement guarantee fund (SGF) in Central Security Depository of Iran (CSDI)', Journal of Investment Knowledge, 5(20), pp.25-38. magiran.com/p1612509
علی صالح آبادی؛ میثم علی محمدی؛ سیدجواد مرزانی. "رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای ریسک تسویه صندوق تضمین تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 5 ،20 ، 1395، 25-38. magiran.com/p1612509
Ali Salehabadi; Meysam Alimohammadi ; Javad Marzani. "Ranking Tehran Stock Exchange brokerage based on criteria of settlement risk from settlement guarantee fund (SGF) in Central Security Depository of Iran (CSDI)", Journal of Investment Knowledge, 5, 20, 2016, 25-38. magiran.com/p1612509
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال