ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا توکلی طرقی ، مهدی مساحی خوراسکانی، حسین همیشه بهار، داوود ثمری، (1395). مدلی نوین برای سرمایه گذاری در حوزه تجاری سازی فناوری مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 5(20)، 1-24. magiran.com/p1612511
Alireza Tavakoli Toroghi , Mahdi Masahi Khourasgani, Hosein Hamisheh Bahar, Davod Samari, (2016). A New Investment Model in Technology Commercialization: Case Study of Islamic Azad University, Journal of Investment Knowledge, 5(20), 1-24. magiran.com/p1612511
علیرضا توکلی طرقی ، مهدی مساحی خوراسکانی، حسین همیشه بهار، داوود ثمری، مدلی نوین برای سرمایه گذاری در حوزه تجاری سازی فناوری مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1395؛ 5(20): 1-24. magiran.com/p1612511
Alireza Tavakoli Toroghi , Mahdi Masahi Khourasgani, Hosein Hamisheh Bahar, Davod Samari, A New Investment Model in Technology Commercialization: Case Study of Islamic Azad University, Journal of Investment Knowledge, 2016; 5(20): 1-24. magiran.com/p1612511
علیرضا توکلی طرقی ، مهدی مساحی خوراسکانی، حسین همیشه بهار، داوود ثمری، "مدلی نوین برای سرمایه گذاری در حوزه تجاری سازی فناوری مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 5، شماره 20 (1395): 1-24. magiran.com/p1612511
Alireza Tavakoli Toroghi , Mahdi Masahi Khourasgani, Hosein Hamisheh Bahar, Davod Samari, "A New Investment Model in Technology Commercialization: Case Study of Islamic Azad University", Journal of Investment Knowledge 5, no.20 (2016): 1-24. magiran.com/p1612511
علیرضا توکلی طرقی ، مهدی مساحی خوراسکانی، حسین همیشه بهار، داوود ثمری، (1395). 'مدلی نوین برای سرمایه گذاری در حوزه تجاری سازی فناوری مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 5(20)، صص.1-24. magiran.com/p1612511
Alireza Tavakoli Toroghi , Mahdi Masahi Khourasgani, Hosein Hamisheh Bahar, Davod Samari, (2016). 'A New Investment Model in Technology Commercialization: Case Study of Islamic Azad University', Journal of Investment Knowledge, 5(20), pp.1-24. magiran.com/p1612511
علیرضا توکلی طرقی ؛ مهدی مساحی خوراسکانی؛ حسین همیشه بهار؛ داوود ثمری. "مدلی نوین برای سرمایه گذاری در حوزه تجاری سازی فناوری مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 5 ،20 ، 1395، 1-24. magiran.com/p1612511
Alireza Tavakoli Toroghi ; Mahdi Masahi Khourasgani; Hosein Hamisheh Bahar; Davod Samari. "A New Investment Model in Technology Commercialization: Case Study of Islamic Azad University", Journal of Investment Knowledge, 5, 20, 2016, 1-24. magiran.com/p1612511
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال