ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی ملکی ، امین کهیاری حقیقت، علی کهیاری حقیقت، (1395). نقش بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی در ترجیح برند بیمارستان در بازاریابی خدمات درمانی، مجله بیمارستان، 15(4)، 39-48. magiran.com/p1612674
Dr Morteza Maleki , Amin Kohyari Haghighat, Ali Kohyari Haghighat, (2016). The Role of Hospital Services Quality on Hospital Brand Preference in Health Services Marketing, Hospital, 15(4), 39-48. magiran.com/p1612674
مرتضی ملکی ، امین کهیاری حقیقت، علی کهیاری حقیقت، نقش بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی در ترجیح برند بیمارستان در بازاریابی خدمات درمانی. مجله بیمارستان، 1395؛ 15(4): 39-48. magiran.com/p1612674
Dr Morteza Maleki , Amin Kohyari Haghighat, Ali Kohyari Haghighat, The Role of Hospital Services Quality on Hospital Brand Preference in Health Services Marketing, Hospital, 2016; 15(4): 39-48. magiran.com/p1612674
مرتضی ملکی ، امین کهیاری حقیقت، علی کهیاری حقیقت، "نقش بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی در ترجیح برند بیمارستان در بازاریابی خدمات درمانی"، مجله بیمارستان 15، شماره 4 (1395): 39-48. magiran.com/p1612674
Dr Morteza Maleki , Amin Kohyari Haghighat, Ali Kohyari Haghighat, "The Role of Hospital Services Quality on Hospital Brand Preference in Health Services Marketing", Hospital 15, no.4 (2016): 39-48. magiran.com/p1612674
مرتضی ملکی ، امین کهیاری حقیقت، علی کهیاری حقیقت، (1395). 'نقش بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی در ترجیح برند بیمارستان در بازاریابی خدمات درمانی'، مجله بیمارستان، 15(4)، صص.39-48. magiran.com/p1612674
Dr Morteza Maleki , Amin Kohyari Haghighat, Ali Kohyari Haghighat, (2016). 'The Role of Hospital Services Quality on Hospital Brand Preference in Health Services Marketing', Hospital, 15(4), pp.39-48. magiran.com/p1612674
مرتضی ملکی ؛ امین کهیاری حقیقت؛ علی کهیاری حقیقت. "نقش بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی در ترجیح برند بیمارستان در بازاریابی خدمات درمانی". مجله بیمارستان، 15 ،4 ، 1395، 39-48. magiran.com/p1612674
Dr Morteza Maleki ; Amin Kohyari Haghighat; Ali Kohyari Haghighat. "The Role of Hospital Services Quality on Hospital Brand Preference in Health Services Marketing", Hospital, 15, 4, 2016, 39-48. magiran.com/p1612674
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال