ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد مرادی، علی چایی بخش لنگرودی، امین رمضانی، (1395). آشکارسازی زودهنگام خطا در وضعیت گذرای زیرمجموعه بخار نیروگاهی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 16(10)، 405-411. magiran.com/p1613146
Milad Moradi, Ali Chaibakhsh, Amin Ramezani, (2016). Early Fault Detection in Transient Conditions for a Steam Power Plant Subsystem Using Support Vector Machine, Modares Mechanical Engineering, 16(10), 405-411. magiran.com/p1613146
میلاد مرادی، علی چایی بخش لنگرودی، امین رمضانی، آشکارسازی زودهنگام خطا در وضعیت گذرای زیرمجموعه بخار نیروگاهی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1395؛ 16(10): 405-411. magiran.com/p1613146
Milad Moradi, Ali Chaibakhsh, Amin Ramezani, Early Fault Detection in Transient Conditions for a Steam Power Plant Subsystem Using Support Vector Machine, Modares Mechanical Engineering, 2016; 16(10): 405-411. magiran.com/p1613146
میلاد مرادی، علی چایی بخش لنگرودی، امین رمضانی، "آشکارسازی زودهنگام خطا در وضعیت گذرای زیرمجموعه بخار نیروگاهی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 16، شماره 10 (1395): 405-411. magiran.com/p1613146
Milad Moradi, Ali Chaibakhsh, Amin Ramezani, "Early Fault Detection in Transient Conditions for a Steam Power Plant Subsystem Using Support Vector Machine", Modares Mechanical Engineering 16, no.10 (2016): 405-411. magiran.com/p1613146
میلاد مرادی، علی چایی بخش لنگرودی، امین رمضانی، (1395). 'آشکارسازی زودهنگام خطا در وضعیت گذرای زیرمجموعه بخار نیروگاهی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 16(10)، صص.405-411. magiran.com/p1613146
Milad Moradi, Ali Chaibakhsh, Amin Ramezani, (2016). 'Early Fault Detection in Transient Conditions for a Steam Power Plant Subsystem Using Support Vector Machine', Modares Mechanical Engineering, 16(10), pp.405-411. magiran.com/p1613146
میلاد مرادی؛ علی چایی بخش لنگرودی؛ امین رمضانی. "آشکارسازی زودهنگام خطا در وضعیت گذرای زیرمجموعه بخار نیروگاهی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 16 ،10 ، 1395، 405-411. magiran.com/p1613146
Milad Moradi; Ali Chaibakhsh; Amin Ramezani. "Early Fault Detection in Transient Conditions for a Steam Power Plant Subsystem Using Support Vector Machine", Modares Mechanical Engineering, 16, 10, 2016, 405-411. magiran.com/p1613146
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال