ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی وثوقی نیری، امیرحسین محوی، محمد جواد محمدی، امیر حسین محوی، محمود علی محمدی، محمد شیرمردی، ابوافضل نعیم آبادی، (1394). بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول های آبی، نشریه آب و توسعه پایدار، 2(1)، 33-40. magiran.com/p1615227
Mehdi Vosoughi Niri, Amir Hossain Mahvi, Mohammad Javad Mohammadi, Amir Hossain Mahvi, Mahmod Alimohammadi, Mohammad Shirmardi, A. Naeimabadi, (2015). A study of the performance of modified Zeolite in removing Humic Acid from aqueous solutions, Journal of Water and Sustainable Development, 2(1), 33-40. magiran.com/p1615227
مهدی وثوقی نیری، امیرحسین محوی، محمد جواد محمدی، امیر حسین محوی، محمود علی محمدی، محمد شیرمردی، ابوافضل نعیم آبادی، بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول های آبی. نشریه آب و توسعه پایدار، 1394؛ 2(1): 33-40. magiran.com/p1615227
Mehdi Vosoughi Niri, Amir Hossain Mahvi, Mohammad Javad Mohammadi, Amir Hossain Mahvi, Mahmod Alimohammadi, Mohammad Shirmardi, A. Naeimabadi, A study of the performance of modified Zeolite in removing Humic Acid from aqueous solutions, Journal of Water and Sustainable Development, 2015; 2(1): 33-40. magiran.com/p1615227
مهدی وثوقی نیری، امیرحسین محوی، محمد جواد محمدی، امیر حسین محوی، محمود علی محمدی، محمد شیرمردی، ابوافضل نعیم آبادی، "بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول های آبی"، نشریه آب و توسعه پایدار 2، شماره 1 (1394): 33-40. magiran.com/p1615227
Mehdi Vosoughi Niri, Amir Hossain Mahvi, Mohammad Javad Mohammadi, Amir Hossain Mahvi, Mahmod Alimohammadi, Mohammad Shirmardi, A. Naeimabadi, "A study of the performance of modified Zeolite in removing Humic Acid from aqueous solutions", Journal of Water and Sustainable Development 2, no.1 (2015): 33-40. magiran.com/p1615227
مهدی وثوقی نیری، امیرحسین محوی، محمد جواد محمدی، امیر حسین محوی، محمود علی محمدی، محمد شیرمردی، ابوافضل نعیم آبادی، (1394). 'بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول های آبی'، نشریه آب و توسعه پایدار، 2(1)، صص.33-40. magiran.com/p1615227
Mehdi Vosoughi Niri, Amir Hossain Mahvi, Mohammad Javad Mohammadi, Amir Hossain Mahvi, Mahmod Alimohammadi, Mohammad Shirmardi, A. Naeimabadi, (2015). 'A study of the performance of modified Zeolite in removing Humic Acid from aqueous solutions', Journal of Water and Sustainable Development, 2(1), pp.33-40. magiran.com/p1615227
مهدی وثوقی نیری؛ امیرحسین محوی؛ محمد جواد محمدی؛ امیر حسین محوی؛ محمود علی محمدی؛ محمد شیرمردی؛ ابوافضل نعیم آبادی. "بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول های آبی". نشریه آب و توسعه پایدار، 2 ،1 ، 1394، 33-40. magiran.com/p1615227
Mehdi Vosoughi Niri; Amir Hossain Mahvi; Mohammad Javad Mohammadi; Amir Hossain Mahvi; Mahmod Alimohammadi; Mohammad Shirmardi; A. Naeimabadi. "A study of the performance of modified Zeolite in removing Humic Acid from aqueous solutions", Journal of Water and Sustainable Development, 2, 1, 2015, 33-40. magiran.com/p1615227
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال