ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود راعی دهقی، محمد آقایان حسینی، (1395). معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین المللی، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 46(2)، 441-463. magiran.com/p1615673
Masoud Raei Dehaghi, Mohammad Aghayan Hosaini , (2016). Semantics of conscience of humanity in international instruments, Public Law Studies Quarterly, 46(2), 441-463. magiran.com/p1615673
مسعود راعی دهقی، محمد آقایان حسینی، معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین المللی. نشریه مطالعات حقوق عمومی، 1395؛ 46(2): 441-463. magiran.com/p1615673
Masoud Raei Dehaghi, Mohammad Aghayan Hosaini , Semantics of conscience of humanity in international instruments, Public Law Studies Quarterly, 2016; 46(2): 441-463. magiran.com/p1615673
مسعود راعی دهقی، محمد آقایان حسینی، "معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین المللی"، نشریه مطالعات حقوق عمومی 46، شماره 2 (1395): 441-463. magiran.com/p1615673
Masoud Raei Dehaghi, Mohammad Aghayan Hosaini , "Semantics of conscience of humanity in international instruments", Public Law Studies Quarterly 46, no.2 (2016): 441-463. magiran.com/p1615673
مسعود راعی دهقی، محمد آقایان حسینی، (1395). 'معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین المللی'، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 46(2)، صص.441-463. magiran.com/p1615673
Masoud Raei Dehaghi, Mohammad Aghayan Hosaini , (2016). 'Semantics of conscience of humanity in international instruments', Public Law Studies Quarterly, 46(2), pp.441-463. magiran.com/p1615673
مسعود راعی دهقی؛ محمد آقایان حسینی. "معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین المللی". نشریه مطالعات حقوق عمومی، 46 ،2 ، 1395، 441-463. magiran.com/p1615673
Masoud Raei Dehaghi; Mohammad Aghayan Hosaini . "Semantics of conscience of humanity in international instruments", Public Law Studies Quarterly, 46, 2, 2016, 441-463. magiran.com/p1615673
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال