ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدهیوا عبدخدا، مریم احمدی، محمودرضا گوهری، علیرضا نوروزی، (1395). بررسی تاثیر ویژگی های سازمانی بر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت از دیدگاه پزشکان، مجله پیاورد سلامت، 10(2)، 181-193. magiran.com/p1615786
Mohammadhiwa Abdekhoda, Maryam Ahmadi , Mahmodreza Gohari, Alireza Noruzi, (2016). The Effects of Organizational Contextual Factors on Physician's Attitude toward Adoption of Electronic Medical Records, Based on Technology Acceptance Model, Payavard Salamat, 10(2), 181-193. magiran.com/p1615786
محمدهیوا عبدخدا، مریم احمدی، محمودرضا گوهری، علیرضا نوروزی، بررسی تاثیر ویژگی های سازمانی بر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت از دیدگاه پزشکان. مجله پیاورد سلامت، 1395؛ 10(2): 181-193. magiran.com/p1615786
Mohammadhiwa Abdekhoda, Maryam Ahmadi , Mahmodreza Gohari, Alireza Noruzi, The Effects of Organizational Contextual Factors on Physician's Attitude toward Adoption of Electronic Medical Records, Based on Technology Acceptance Model, Payavard Salamat, 2016; 10(2): 181-193. magiran.com/p1615786
محمدهیوا عبدخدا، مریم احمدی، محمودرضا گوهری، علیرضا نوروزی، "بررسی تاثیر ویژگی های سازمانی بر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت از دیدگاه پزشکان"، مجله پیاورد سلامت 10، شماره 2 (1395): 181-193. magiran.com/p1615786
Mohammadhiwa Abdekhoda, Maryam Ahmadi , Mahmodreza Gohari, Alireza Noruzi, "The Effects of Organizational Contextual Factors on Physician's Attitude toward Adoption of Electronic Medical Records, Based on Technology Acceptance Model", Payavard Salamat 10, no.2 (2016): 181-193. magiran.com/p1615786
محمدهیوا عبدخدا، مریم احمدی، محمودرضا گوهری، علیرضا نوروزی، (1395). 'بررسی تاثیر ویژگی های سازمانی بر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت از دیدگاه پزشکان'، مجله پیاورد سلامت، 10(2)، صص.181-193. magiran.com/p1615786
Mohammadhiwa Abdekhoda, Maryam Ahmadi , Mahmodreza Gohari, Alireza Noruzi, (2016). 'The Effects of Organizational Contextual Factors on Physician's Attitude toward Adoption of Electronic Medical Records, Based on Technology Acceptance Model', Payavard Salamat, 10(2), pp.181-193. magiran.com/p1615786
محمدهیوا عبدخدا؛ مریم احمدی؛ محمودرضا گوهری؛ علیرضا نوروزی. "بررسی تاثیر ویژگی های سازمانی بر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت از دیدگاه پزشکان". مجله پیاورد سلامت، 10 ،2 ، 1395، 181-193. magiran.com/p1615786
Mohammadhiwa Abdekhoda; Maryam Ahmadi ; Mahmodreza Gohari; Alireza Noruzi. "The Effects of Organizational Contextual Factors on Physician's Attitude toward Adoption of Electronic Medical Records, Based on Technology Acceptance Model", Payavard Salamat, 10, 2, 2016, 181-193. magiran.com/p1615786
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال