ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مهدوی ، جواد میرزایی، امید کرمی، (1393). وضعیت درختان خشکیده در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های منطقه بیوره استان ایلام)، نشریه توسعه پایدار جنگل، 1(4)، 329-340. magiran.com/p1615967
Ali Mahdavi , Javad Mirzaei, Omid Karami, (2015). The status of dead standing trees in Zagros forest (Case study: Bioreh Forests in Ilam Province), , 1(4), 329-340. magiran.com/p1615967
علی مهدوی ، جواد میرزایی، امید کرمی، وضعیت درختان خشکیده در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های منطقه بیوره استان ایلام). نشریه توسعه پایدار جنگل، 1393؛ 1(4): 329-340. magiran.com/p1615967
Ali Mahdavi , Javad Mirzaei, Omid Karami, The status of dead standing trees in Zagros forest (Case study: Bioreh Forests in Ilam Province), , 2015; 1(4): 329-340. magiran.com/p1615967
علی مهدوی ، جواد میرزایی، امید کرمی، "وضعیت درختان خشکیده در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های منطقه بیوره استان ایلام)"، نشریه توسعه پایدار جنگل 1، شماره 4 (1393): 329-340. magiran.com/p1615967
Ali Mahdavi , Javad Mirzaei, Omid Karami, "The status of dead standing trees in Zagros forest (Case study: Bioreh Forests in Ilam Province)", 1, no.4 (2015): 329-340. magiran.com/p1615967
علی مهدوی ، جواد میرزایی، امید کرمی، (1393). 'وضعیت درختان خشکیده در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های منطقه بیوره استان ایلام)'، نشریه توسعه پایدار جنگل، 1(4)، صص.329-340. magiran.com/p1615967
Ali Mahdavi , Javad Mirzaei, Omid Karami, (2015). 'The status of dead standing trees in Zagros forest (Case study: Bioreh Forests in Ilam Province)', , 1(4), pp.329-340. magiran.com/p1615967
علی مهدوی ؛ جواد میرزایی؛ امید کرمی. "وضعیت درختان خشکیده در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های منطقه بیوره استان ایلام)". نشریه توسعه پایدار جنگل، 1 ،4 ، 1393، 329-340. magiran.com/p1615967
Ali Mahdavi ; Javad Mirzaei; Omid Karami. "The status of dead standing trees in Zagros forest (Case study: Bioreh Forests in Ilam Province)", , 1, 4, 2015, 329-340. magiran.com/p1615967
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال