ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدباقر توکلی، ریحانه فرجی، امیر سجادیه، سلمان جعفری، (1395). تعیین Weighted Computed Tomography Dose Index (CTDIW) برای آزمون های Computed Tomography Scan آنژیوگرافی عروق کرونری در دستگاه های CT Scan 64 قطعه ای، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(398)، 1060-1065. magiran.com/p1616098
Mohammad, Bagher Tavakoli, Reihaneh Faraji, Amir Sajjadieh, Salman Jafari, (2016). Determination of the Weighted Computed Tomography Dose Index in Coronary Multidetector Computed Tomography Angiography, Journal Of Isfahan Medical School, 34(398), 1060-1065. magiran.com/p1616098
محمدباقر توکلی، ریحانه فرجی، امیر سجادیه، سلمان جعفری، تعیین Weighted Computed Tomography Dose Index (CTDIW) برای آزمون های Computed Tomography Scan آنژیوگرافی عروق کرونری در دستگاه های CT Scan 64 قطعه ای. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1395؛ 34(398): 1060-1065. magiran.com/p1616098
Mohammad, Bagher Tavakoli, Reihaneh Faraji, Amir Sajjadieh, Salman Jafari, Determination of the Weighted Computed Tomography Dose Index in Coronary Multidetector Computed Tomography Angiography, Journal Of Isfahan Medical School, 2016; 34(398): 1060-1065. magiran.com/p1616098
محمدباقر توکلی، ریحانه فرجی، امیر سجادیه، سلمان جعفری، "تعیین Weighted Computed Tomography Dose Index (CTDIW) برای آزمون های Computed Tomography Scan آنژیوگرافی عروق کرونری در دستگاه های CT Scan 64 قطعه ای"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 34، شماره 398 (1395): 1060-1065. magiran.com/p1616098
Mohammad, Bagher Tavakoli, Reihaneh Faraji, Amir Sajjadieh, Salman Jafari, "Determination of the Weighted Computed Tomography Dose Index in Coronary Multidetector Computed Tomography Angiography", Journal Of Isfahan Medical School 34, no.398 (2016): 1060-1065. magiran.com/p1616098
محمدباقر توکلی، ریحانه فرجی، امیر سجادیه، سلمان جعفری، (1395). 'تعیین Weighted Computed Tomography Dose Index (CTDIW) برای آزمون های Computed Tomography Scan آنژیوگرافی عروق کرونری در دستگاه های CT Scan 64 قطعه ای'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(398)، صص.1060-1065. magiran.com/p1616098
Mohammad, Bagher Tavakoli, Reihaneh Faraji, Amir Sajjadieh, Salman Jafari, (2016). 'Determination of the Weighted Computed Tomography Dose Index in Coronary Multidetector Computed Tomography Angiography', Journal Of Isfahan Medical School, 34(398), pp.1060-1065. magiran.com/p1616098
محمدباقر توکلی؛ ریحانه فرجی؛ امیر سجادیه؛ سلمان جعفری. "تعیین Weighted Computed Tomography Dose Index (CTDIW) برای آزمون های Computed Tomography Scan آنژیوگرافی عروق کرونری در دستگاه های CT Scan 64 قطعه ای". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34 ،398 ، 1395، 1060-1065. magiran.com/p1616098
Mohammad; Bagher Tavakoli; Reihaneh Faraji; Amir Sajjadieh; Salman Jafari. "Determination of the Weighted Computed Tomography Dose Index in Coronary Multidetector Computed Tomography Angiography", Journal Of Isfahan Medical School, 34, 398, 2016, 1060-1065. magiran.com/p1616098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال