ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر گرجی ازندریانی، نیکزاد مرادی، (1393). برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری، نشریه حقوق اداری، 2(5)، 65. magiran.com/p1616912
Ali Akbar Gorji Azandariani, Nikzad Moradi, (2014). EQUALITY IN THE USE OF PUBLIC SERVICES IN THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL OF JUSTICE, Administrative Law, 2(5), 65. magiran.com/p1616912
علی اکبر گرجی ازندریانی، نیکزاد مرادی، برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری. نشریه حقوق اداری، 1393؛ 2(5): 65. magiran.com/p1616912
Ali Akbar Gorji Azandariani, Nikzad Moradi, EQUALITY IN THE USE OF PUBLIC SERVICES IN THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL OF JUSTICE, Administrative Law, 2014; 2(5): 65. magiran.com/p1616912
علی اکبر گرجی ازندریانی، نیکزاد مرادی، "برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری"، نشریه حقوق اداری 2، شماره 5 (1393): 65. magiran.com/p1616912
Ali Akbar Gorji Azandariani, Nikzad Moradi, "EQUALITY IN THE USE OF PUBLIC SERVICES IN THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL OF JUSTICE", Administrative Law 2, no.5 (2014): 65. magiran.com/p1616912
علی اکبر گرجی ازندریانی، نیکزاد مرادی، (1393). 'برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری'، نشریه حقوق اداری، 2(5)، صص.65. magiran.com/p1616912
Ali Akbar Gorji Azandariani, Nikzad Moradi, (2014). 'EQUALITY IN THE USE OF PUBLIC SERVICES IN THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL OF JUSTICE', Administrative Law, 2(5), pp.65. magiran.com/p1616912
علی اکبر گرجی ازندریانی؛ نیکزاد مرادی. "برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری". نشریه حقوق اداری، 2 ،5 ، 1393، 65. magiran.com/p1616912
Ali Akbar Gorji Azandariani; Nikzad Moradi. "EQUALITY IN THE USE OF PUBLIC SERVICES IN THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL OF JUSTICE", Administrative Law, 2, 5, 2014, 65. magiran.com/p1616912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال